Філософія формування компетентностей правника

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У процесі обговорення реформи вищої освіти в юридичній галузі наявна прогалина, яка поки що фахівцями не ідентифікована як значуща. Йдеться про те, що у навчальному процесі, а пізніше й на практиці постала комунікативна складова юридичного фаху. Це зумовлено нівелюванням галузевої комунікації та юридлінгвістичної науки, які у вітчизняній гуманітаристиці практично відсутні: ні комунікації сучасного права, ні правничої лінгвістики дослідники належно не розвивають. У звʼязку з цим рівень правової комунікації випускників юридичної спеціальності в середньому досить низький. Аналіз мовностилістичної грамотності правників не засвідчує належного рівня знань навіть за середню шкалу. Доказом є ознайомлення із діловою документацією суддів, прокурорів, адвокатів і слідчих, в яких фіксуються численні порушення норм – лінгвістичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних, орфографічних, що і впливає на якість комунікації. Доводити звʼязок цих анормативних явищ зі змістом юридичного документа та логікою викладу не доводиться. У звʼязку з цим постає ряд важливих питань щодо необхідності внесення змін до навчальної програми підготовки юристів, передбачивши пріоритетною правову комунікативну компетентність.

1. Alimov VV Legal translation: a practical course. English language. Ed. 3, stereotyped. 2005. 160 p. 2. Muschinina M. M. On legal linguistics in Germany and Austria. URL: http://irbis.asu.ru/mmc/juris5/2.ru.shtml. 3. Khvorostyankina A. Definitions in legislative texts: questions in theory. URL: http://www.minjust.gov.ua/0/6669. 4. Verbenets M. B. Legal terminology of the Ukrainian language: history of formation and functioning: author's ref. dis. for science. degree of Cand. philol. Science: special. 10.02.01; Kiev. nat. Univ. T. Shevchenko, Inst. Of Philology. K., 2004. 20 p. 5. Lytvyn V. Possibilities of forensic linguistic examination. Law of Ukraine. 2001. № 1. 6. Lytvyn TV Forensic linguistic examination of oral reports. Bulletin of the Lviv Institute of Internal Affairs. 2001. № 1. S. 268–272. 7. Matveeva O. N. On the question of legalization of the conflict text. Jurislinguistics-5: Legal aspects of language and linguistic aspects of law. URL: http://irbis.asu.ru/mmc/juris5/3.ru.shtml. 8. Poludyonny M. The right to express evaluative judgments through the prism of reputation protection. Legal journal. 2003. № 10. URL: http://www.justinian.com.ua/article. 9. Great-grandfather Y. F. The place of linguistic examination in the system of forensic examinations // In the field of linguistics and law. Simferopol: Elinho, 2006. S. 194–199. 10. Tokarska A. S. Legal communication in the context of postclassical legal understanding: dis. … dr. Jurid. Science: Wed. 12.00.12 «philosophy of Law». K., 2008. 362 p. 11. Shamraev A. V. Legal regulation of information technology (problem analysis and basic documents). Version 1.0. M.: «Statute», «Intertech», «BDC-press», 2003. 1013 p. 12. Shahbazyan K. International cooperation of citizens in the field of legal regulation of the Internet. Ukrainian Journal of International Law. 2003. № 1. S. 70–73. 13. Shvachko S. O., Kobyakova I. K. Superficial and deep structure of legal texts // Law and linguistics: materials of the International scientific-practical conference: In 2 parts (September 18–21, 2003). Simferopol: DOLIA, 2003. Part 2. P. 49–54. 14. Sheinov V. P. Conflicts in our lives and their resolution. Minsk, 1996. 288 p. 15. Shinkarenko I. O. Peculiarities of social-perceptual regulation of professional communication of a police officer: author's ref. dis. for science. degree of Cand. psychol. Science: special. 19.00.06 / Kharkiv National University of Internal Affairs. Kharkiv, 2005. 20 p. 16. Yurchuk O. F. Verbal communication in the perspective of linguistic criminology // Law and Linguistics: Proceedings of the II International. scientific-practical Conf.: in 2 hours (September 22–26, 2004). Simferopol: FATE, 2004. Part 1. 17. Law.ukma.edu.ua.31серп. 2020.

Tokarska A. "Philosophy of formation of lawyer's competences" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-2020/philosophy-formation-lawyers-competences