Окремі питання кримінальної відповідальності за домашнє насильство

Marysyuk K., Boretska M.
"Specific issues of criminal liability for domestic violence"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Стаття присвячена аналізу питань кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Згідно зі статтею 1261 КК України, домашнє насильство визначається як умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. З аналізу об’єктивної сторони згаданого кримінального правопорушення випливає, що домашнє насильство є кримінальним правопорушенням з матеріальним складом. Діяння полягає у вчиненні: фізичного, психологічного та економічного насильства. Потерпілим від домашнього насильства може бути подружжя чи колишнє подружжя або інша особа, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких стосунках, а також інші особи, які пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, за умови спільного проживання. Констатовано, що останні зміни до кримінального законодавства спричинили вагомий внесок у боротьбу з домашнім насильством в Україні. Ці зміни враховують загальновизнані міжнародні принципи регулювання досліджуваної сфери відносин. Проте, проблемою й надалі залишається нечіткість вітчизняного законодавства та відсутність уніфікованої позиції щодо кваліфікації діянь, які становлять домашнє насильство.

1. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 05 kvitnia 2001 r. № 2341- III. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 2. Pro zapobihannia i protydiiu domashnomu nasylstvu [On prevention and counteraction to domestic violence]: Zakon Ukrainy vid 07 hrudnia 2017 r. № 2229-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws¬/show/2229-19. 3. Dudorov O., Khavroniuk M. (2019). Vidpovidalnist za domashnie nasylstvo i nasylstvo za oznakoiu stati (naukovo-praktychnyi komentar novel Kryminalnoho kodeksu Ukrainy) [Responsibility for domestic violence and gender-based violence (scientific and practical commentary on short stories of the Criminal Code of Ukraine)]. K.: Vaite. 288 p. 4. Knyzhenko, O. (2019). Domashnie nasylstvo: problemy kvalifikatsii [Domestic violence: problems of qualification]. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. № 2(22). P. 45–52.