права

Адміністративні послуги в структурі функціонування органів місцевого самоврядування: деякі аспекти правової регламентації

Анотація. Розвиток технічних можливостей та діджиталізація державних процесів вивели сферу надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування на новий якісний рівень забезпечення реалізації принципів відкритості та прозорості в державній службі.

Забезпечення функціонування суспільства у діяльності органів державної влади за умов дії правового режиму воєнного стану

Наукова стаття присвячена дослідженню питань діяльністі органів місцевого самоврядування в період дії правового режиму воєнного стану у забезпечені функціонування суспільства, характеристики поняття, компетенції та ознак органів місцевого самоврядування, видів органів місцевого самоврядування. У статті розглянуто наукові і нормативно-правові підходи до визначення найважливіших функцій місцевої влади, зокрема, забезпечення конституційних прав та безпеки громадян. Місцеве самоврядування в період дії воєнного стану щоденно стикається з багатьма викликами.

Modern problems of administrative and legal protection of the rights and legitimate interests of Ukrainian citizens in the field of property

Стаття присвячена проблемі визначення сучасних проблем адміністративно-правового захисту прав та законних інтересів громадян України у сфері власності та теоретичному обґрунтуванню шляхів їхнього вирішення. Констатовано, що наукове дослідження питань адміністративно-правового захисту прав та законних інтересів громадян України у сфері власності є важливою умовою покращення вітчизняного законодавства та практики його застосування.

До питання про моделі криміналізації діянь

Стаття присвячена аналізу основних моделей криміналізації діянь.

На основі врахування принципів та підстав криміналізації (декриміналізації) законодавчий орган створює нову кримінально-правову норму (або навпаки змінює чи скасовує існуючу). При цьому розробляються попередні моделі нової норми, які повинні відповідати різним,  подекуди суперечливим вимогам.

Aдміністративно-правове відновлення прав і свобод громадян в Україні

Відновлення порушених прав і свобод фізичних та юридичних осіб тісно повязано із їхньою охороною та захистом, шляхом реалізації завдань визначених у статтях 1 і 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), а також у статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), що свідчить про демократичні конституційні засади розвитку правової системи України з використанням адміністративно-відновлювальних заходів.

Ще раз про тяжку образу як обставину, що може обумовити виникнення стану сильного душевного хвилювання

 Стаття присвячена аналізу тяжкої образи як обставини, що може обумовити виникнення стану сильного душевного хвилювання.

Oб’єктивнi oзнaки cпiвучacтi у кримінальному правопорушенні

Стаття присвячена аналізу об’єктивних ознак співучасті у кримінальному правопорушенні.

Доведено, що пiвучacть є тiльки тaм, дe в злoчинi бepуть учacть двi i бiльшe ociб, пpичoму кoжнa з циx ociб пoвиннa бути нaдiлeнa oзнaкaми cуб’єктa кримінального правопорушення – тoбтo бути фiзичнoю ocoбoю, ocуднoю i дocягти вiку кpимiнaльнoї вiдпoвiдaльнocтi. Caмe тoму i вчинeнням дeкiлькoмa ocoбaми єдинoгo кримінального правопорушення cлiд ввaжaти тiльки винну дiяльнicть cуб’єктiв кримінального правопорушення.

Нормативно-правові засади компетенцій національного агентства з питань запобігання корупції

Досліджено питання нормативно-правового забезпечення основних прав, обов’язків та відповідальності Національного агентства з питань запобігання корупції в Україні. Визначено основні права та обов’язки Національного агентства з питань запобігання корупції в Україні та його членів.

Права публічних службовців як основа їх правового статусу

Розглянуто особливості прав публічних службовців як основоположної складової їх правового статусу. Доведено, що права публічного службовця необхідно розкривати як комплекс визначених матеріально-економічних та соціальних благ, які гарантуються посадовцеві та забезпечують реалізацію його природних прав у ході здійснення професійної діяльності. Визначено три рівні (аспекти) прав державних службовців.

Принцип справедливості та його місце в системі принципів призначення покарання

Стаття присвячена аналізу принципу справедливості та його місця у системі принципів призначення покарання. Доведено, що особливістю принципу справедливості є те, що він має комплексний характер, акумулює в собі всі інші принципи. Якщо будуть порушені вони, порушується і принцип справедливості.