Зміст компетенції податкових органів та проблеми її закріплення у законодавстві

2022;
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

 

У статті на підставі методології системного підходу розглядаються поняття та зміст компетенції податкових органів та проблеми їх закріплення у законодавстві як чинників, що зумовили ряд проблем податкового правозастосування. Зазначено, що поняття компетенції податкових органів законодавство не визначає, а компетенція податкових органів визначається у Положенні про Державну податкову служби України. Податкові органи є носіями різногалузевої компетенції, оскільки на них покладено не тільки застосування податкового права, але й здійснення функції інформаційного забезпечення податкового адміністрування, адміністративно-правових (управлінських) функцій, функцій агента валютного контролю, контролю за веденням касових операцій юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Виявлено некоректне визначення функцій і повноважень Державної податкової служби у Положенні про Державну податкову служби України, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Указано, що публічно-правове розуміння компетенції можливо у вузькому та широкому сенсах. У вузькому сенсі сутність компетенції розкривається через зміст повноважень відповідного органу влади. У широкому значенні компетенція є категорією розгалуженої, що складається з декількох різно порядкових елементів, серед яких називають функції публічного органу влади, предмети відання, мету, завдання діяльності. Під компетенцією податкових органів розуміється система повноважень (прав і обов’язків) податкових органів, предметів відання, сфери суспільних відносин, у межах якої здійснюється державно-владна діяльність податкового органу, та повноваження реалізуються.

Зауважено, що законодавцю слід у правотворчій практиці використовувати доктринальне поняття компетенції органу влади та чітко структурувати підзаконні акти, що визначають компетенцію податкових органів, не допускаючи ототожнення їх повноважень, функцій і завдань. З Положення про Державну податкову службу України слід виключити повноваження, пов’язані з проведенням податкового контролю, інформуванням платників податків, роз’ясненням законодавства, застосуванням санкцій, заходів попередження та припинення порушень, тому що дані положення дублюють норми законів, насамперед, Податкового кодексу України, не повинні міститися у підзаконних нормативно-правових актах

1. Proyekt zakonu Ukrayiny vid 25.02.2021 r. № 5153 Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta inshykh zakoniv Ukrayiny shchodo stymulyuvannya detinizatsiyi dokhodiv ta pidvyshchennya podatkovoyi kulʹtury hromadyan shlyakhom zaprovadzhennya odnorazovoho (spetsialʹnoho) dobrovilʹnoho deklaruvannya fizychnymy osobamy nalezhnykh yim aktyviv ta splaty odnorazovoho zboru do byudzhetu [On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Laws of Ukraine on Stimulating De-Shading of Income and Improving Tax Culture of Citizens by Introducing One-Time (Special) Voluntary Declaration of Assets and Payment of One-Time collection to the budget]. URL. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71231

2. Yesimov S. S. (2016). Normatyvno-pravove rehulyuvannya informatsiynoho zabezpechennya diyalʹnosti podatkovoho administruvannya [Regulatory regulation of information support of tax administration]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka Politekhnika». Yurydychni nauky. 2.186-196

3. Podatkovyy kodeks Ukrayiny [Tax Code of Ukraine]: Zakon Ukrayiny vid 02.12.2010 r. № 2755-VI. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17

4. Pro valyutu i valyutni operatsiyi [On currency and currency transactions]: Zakon Ukrayiny vid 21.06.2018 r. № 2473-VIII. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2473-19

5. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya [Code of Ukraine on Administrative Offenses]: Zakon Ukrayiny vid 07.12.1984 r. № 8073-KH. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

6. Pro zatverdzhennya polozhenʹ pro Derzhavnu podatkovu sluzhbu Ukrayiny ta Derzhavnu mytnu sluzhbu Ukrayiny [On approval of the provisions on the State Tax Service of Ukraine and the State Customs Service of Ukraine]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 06.03.2019 r. № 227. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text

7. Yesimov S. S. (2015). Pravove rehulyuvannya informatsiynoho zabezpechennya diyalʹnosti fiskalʹnoyi sluzhby v konteksti yevropeysʹkoyi intehratsiyi [Legal regulation of information support of the fiscal service in the context of European integration]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka Politekhnika». Yurydychni nauky. 824. 33-37

8. Dniprov O. (2017). Kompetentsiya yak element pravovoho statusu orhaniv vykonavchoyi vlady [Competence as an element of the legal status of executive bodies]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika». Seriya. Yurydychni nauky. 861. 257–262.

9. Administratyvne pravo Ukrayiny (zahalʹna chastyna): navchalʹnyy posibnyk [Administrative law of Ukraine (general part)]. (2019). / O. I. Ostapenko, M. V. Kovaliv, L. S. Hulak., L. O. Ostapenko i inshi. Lʹviv: NU «Lʹvivsʹka politekhnika», 504 s.

10. Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini [On local self-government in Ukraine]: Zakon Ukrayiny vid 21.05.1997 r. № 280/97-VR. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/280/97-%D0%B2% D1%80

Lesko N. "Contents of the competence of tax authorities and the problems of its fixing in the legislation." https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-234-2022/contents-competence-tax-authorities-and-problems