Корупція в Україні як результат системного неефективного державного управління

2022;
: 131-135

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2...
Popadynets H. “Corruption in Ukraine as a result of systemic inefficient state administration.”

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті аналізується корупція як результат неефективного державного управління в нашій країні. Зазначено, що саме держава зобов’язана здійснювати цілеспрямовану діяльність щодо боротьби з корупцією на всіх рівнях державної влади шляхом створення державно-правового механізму з викорінення корупції, усунення передумов її існування через впровадження системи превентивних заходів, як правових так і організаційних.

З’ясовано, що характерною рисою корупції є використання представниками владних структур (посадовцями) прав і можливостей, які вони мають відповідно до посади, незаконно, в збиток державним інтересам і з метою особистого збагачення.

Принципами успішного подолання корупції, що допоможуть збудувати цілісну і послідовну антикорупційну політику держави мають бути: цілеспрямованість, послідовність, діагностика, безперервність.

Зазначено, що одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності державних службовців, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків, якими є: недоброчесність державних службовців; виникнення конфлікту інтересів; недостатній рівень контролю або безконтрольність з боку керівництва; наявність дискреційних повноважень. Максимальне усунення корупційних ризиків в діяльності державних службовців виключить можливість порушення ними законодавства України.

Неефективне державне управління, послаблення державного і громадського контролю, недосконалість антикорупційного законодавства спричиняють напруження в соціумі, що супроводжується зниженням духовно-морального потенціалу суспільства, з пануючим в ньому правовим нігілізмом, зневірою в невідворотність покарання. Ефективна боротьба з корупцією можлива тільки з використанням системи економічних, політичних, правових і психологічних заходів державного управління.

1 Levchuk A. I. Concept, essence of corruption and corruption offenses. K.: NAVS. 2019. Pp. 171-177.
https://doi.org/10.32850/2414-4207.2019-9.22

2. On the prevention of corruption: Law of Ukraine dated 14.10.2014. No. 1700-VII. URL:

https://zakon.rada.gov. ua/laws/card/1700-18.

3. On civil service: Law of Ukraine dated 10.12.2015. No. 889-VIII. URL: https://zakon.rada.govua/laws/

show/889-19.

4. Melnyk M. I. Corruption: essence, concept, countermeasures : monograph. K.: Atika, 2001. 304 p.

5. Dryomov S. V. Corruption in Ukraine: causes of spread and countermeasures. Green Book of State Policy :

monograph. K.: Publishing House "Nakovo Production Center Priorities". 2011. 87 p.

6. Zakharchenko D. M. Corruption risks in the activities of civil servants : scientific article. Khmelnytskyi:

Kh.U.UP. 2018. Pp. 46-47.

7. Vasilevska T. E. Ethics of public administration: a textbook for general ed. T. E. Vasylevska. K.: NASU,

2015. 204 p.