Аdministrative and legal status of non-governmental organizations in ukraine

2017;
: 346 - 353

M. Tsvok «Administrative and legal status of non-governmental organizations in Ukraine»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with the peculiarities of administrative and legal status of non- governmental organizations in Ukraine, whichis a set of defined rights and obligations in the field of public administration that is provided by specific rules of administrative law.On the basis of the works of native scholars and legal acts of Ukraine the article points outthe elements of the administrative and legal status of non- governmental organizations. Every element of the administrative and legal status of non- governmental organizationsis analyzed in details.

1. Kurylo S. L. Administratyvno-pravovyy status orhaniv vnutrishnikh sprav yak sub”yekta vzayemodiyi z orhanamy mistsevoyi vlady z pytan' zabezpechennya hromads'koyi bezpeky ta hromads'koho poryadku [Administrative and legal status of the Interior as a subject of cooperation with local authorities on public safety and public order]. Forum prava.. 2012. No 1. pp. 523-526. Availableat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. 
2. Meshcheryakova O. V. Shchodo vyznachennya elementiv administratyvno-pravovoho statusu uchasnykiv operatsiy OON z pidtrymannyam myru [To identify elements of the administrative and legal status of members of the UN peacekeeping]. Forum prava. 2011. No 2. pp. 609-612. Availableat: file:///C:/Users/user/Downloads/FP_index.htm_2011_2_98.pdf. 
3. Kolpakov V. K. Administratyvne pravo Ukrayiny: Pidruchnyk [Ukraine Administrative Law: Textbook]. Kiev: Yurinkom Inter Publ, 2003. 544 p. 
4. Administratyvne pravo : navchal'nyy posibnyk [Administrative law: a tutorial]. O. I. Ostapenko, Z. R. Kisil', M. V. Kovaliv, R.-V. V. Kisil'. 2-he vyd. Kiev: Alerta Publ; KNT Publ; TsUL Publ, 2009. 536 p. 
5. Administratyvne pravo Ukrayiny. Akademichnyy kurs: Pidruch.: U dvokh tomakh: Tom 1. Zahal'na chastyna [Administrative law of Ukraine. Academic Course: .: textbook in two volumes: Volume 1. Chapeau]. Red. kolehiya: 
V. B. Aver”yanov (holova). Kiev: Vydavnytstvo “Yurydychna dumka” Publ, 2004. 584 p. 
6. Administratyvne pravo Ukrayiny: Pidruchnyk [Ukraine Administrative Law: Textbook]. Yu. P. Bytyak, V. M. Harashchuk, O. V. D'yachenko ta in.; Za red. Yu. P. Bytyaka. Kiev: Yurinkom Inter Publ, 2007. 544 p. 
7. Pro hromads'ki ob”yednannya: Zakon Ukrayiny vid 22 bereznya 2012 roku # 4572-VI [On public associations: Law of Ukraine on March 22, 2012 № 4572-VI] Supreme Council of Ukraine. 2013. No 1. Art. 1. 
8. Moskovets' V. I. Administratyvno-pravovyy status nederzhavnykh pravookhoronnykh formuvan' [Administrative and legal status of private law enforcement groups]. European perspective. 2014. No 6. pp. 62-66. 
9. Lychenko I. O. Zakhyst zakonnykh interesiv hromadyan Ukrayiny u sferi vlasnosti: administratyvno-pravove doslidzhennya: monohrafiya [Protecting the legitimate interests of Ukraine in the property: the administrative-legal research: monograph]. Lviv: L'vDUVS Publ, 2014. 416 p. 
10. Dodina Ye. Ye Administratyvno-pravovyy status hromads'kykh orhanizatsiy v Ukrayini : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07 [Administrative and legal status of NGOs in Ukraine: Author. Dis. ... Candidate. Legal. Sciences: 12.00.07]. Odessa National Academy of Law. Odessa, 2002. 21 p. 
11. Zahal'na teoriya derzhavy i prava: pidruchnyk dlya studentiv yurydychnykh vyshchykh navchal'nykh zakladiv. [General Theory of State and Law: Textbook for students of law schools] 
M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko ta in.; Za red. d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrayiny M. V. Tsvika, d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrayiny O. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo Publ, 2011. 584 p. 
12. Zahal'na teoriya derzhavy i prava : (osnovni ponyattya, katehoriyi, prav. konstruktsiyi ta nauk. kontseptsiyi) : navch. posib. [The general theory of law: (basic concepts, categories, rights. Design and science. Concept): teach. guidances.]. Za red. O. V. Zaychuka, N. M. Onishchenko. Kiev: YurinkomInter Publ, 2008. 400 p. 
13. Bakhrakh D. N. Admynystratyvnoe pravo: Uchebnyk dlya vuzov. [Admynystratyvnoe pravo: Uchebnyk dlya vuzov]. Moscow: Yzdatel'stvo VEK Publ, 1999. 368 h. 
14. Postanova Khmel'nyts'koho okruzhnoho administratyvnoho sudu vid 05.05.2014 u spravi No 822/1478/14 [Resolution Khmelnytsky Regional Administrative Court of 05.05.2014 in case number 822/1478/14]. Availableat: www.reyestr.court.gov.ua/Review/38582705.