методологія

Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод»)

Для українських підприємств сьогодні, в умовах війни, активізація ЗЕД та підвищення її ефективності є критично важливими завданнями. У статті здійснено дослідження різних підходів до оцінювання ефективності та результативності ЗЕД підприємств. На прикладі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод» продемонстровано застосування пропонованої методики оцінювання ефективності ЗЕД із оптимізацією системи критеріїв і показників аналізу, а також пошуку резервів підвищення експортного потенціалу, і відповідно й ефективності експортної діяльності загалом.

Сучасні концепції некласичної та постнекласичної методології пізнання в контексті дослідження запобігання (протидії) кримінальним правопорушенням щодо учасників кримінального провадження

Стаття присвячена проблемі дослідження сутності методології як науки в цілому, так і окремих проблем сучасної методології досліджень, зокрема, в галузі кримінально-правової та кримінологічної науки,  зокрема, на основі  некласичних та постнекласичних підходів в методології в контексті дослідження окремих кримінологічних проблем запобігання вчиненню кримінальних правопорушень щодо учасників кримінального провадження.  Звернуто увагу, що  виявлення цілої низки методологічних проблем (в тому числі й у сфері кримінологічної науки)  стало каталізатором появи великої кіль

Методологічні засади дослідження прав людини

У статті висвітлено методологічні засади та аспекти дослідження сфери прав людини. Підкреслено, що при формуванні системи методів для дослідження прав людини існує необхідність врахування таких елементів як галузь юридичної науки та її специфічний термінологічний апарат, покоління, до якого належить обране право, територія, на якій здійснюється реалізація права тощо.

Планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності

Досліджено проблеми планування витрат на забезпечення якісних параметрів про- дукції підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Виявлено причини введення ключових принципів управління якістю у технологію планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції. Сформовано рекомендації щодо введення планування асортиментної політики на основі градації витрат і якісних параметрів продукції на підприємстві в умовах зовнішньоекономічної діяльності.

Обрані проблеми методології системного інжинирінгу у проєктуванні транспортних систем

Представлено обрані проблеми методології системного інжинірингу у проєктуванні транспортних систем. Обговорювані методологічні проблеми сформовані на прикладі концептуального проєкту міської залізниці. Системний опис транспортного проекту наведено відповідно до принципів, що використовуються в системному інжинірингу. Описаний кейс стосується методології проектування концепції залізничної транспортної системи. У наведеному прикладі основною проблемою є розробка документу під назвою «Концепція міської залізничної системи (CoMRS) у міському районі Metropolis», який у Польщі подається як GZM.

ЕМОКРАТІЯ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКО-ВЛАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В загальному демократію слід розуміти як політичну форму правління в державі, що здійснюється народом або безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано за допомогою обраних представники (представницька демократія). Аналіз іноземної літератури дав можливість узагальнити ознаки демократії. Проте вказано, що вони мають виключно формальний характер. Саме якість цих інститутів відображає реальність демократі.

Методологічні засади юридичної науки

Розглянуто у науковому і концептуальному розумінні методологічні засади вюридичній науці. Критика стану методологічних досліджень у нашій науці, виходячи змети, формування в Україні громадянського суспільства, побудови демократичноїправової держави, ринкової економіки є цілком виправданою. Лише за характеромпроблем, що виникають у юридичній науці у зв’язку із зазначеними цілями, а також замасштабом дослідницьких завдань насамперед методологія постає однією з найменшрозроблених галузей нашої науки і насамперед загальної теорії права.

Методичні підходи до формування конкурентних переваг підприємства на засадах бенчмаркінгу

Обґрунтовано актуальність питань формування та досягнення конкурентних переваг окремим підприємством на сучасному етапі. Розглянуто сутність поняття «конкурентна перевага». Виділено основні вимоги, яким мають відповідати конкурентні переваги, щоби вважатися стратегічними чинниками успіху. Означено основні проблеми, які виникають при формуванні конкурентної переваги на засадах бенчмаркінгу. Здійснено вибірку та подано методику розрахунку основних показників конкурентоспроможності підприємства, які забезпечуються застосуванням методики бенчмаркінгу.

Методика визначення часу термічної реакції термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків

Температура  газових  потоків  є важливим параметром технологічного процесу, визначає кількісні і якісні показники вихідного продукту, наявність браку, стан технологічного обладнання, а також безпеку функціонування процесу. Тому вимірювання її  необхідно проводити неперервно, з високою точністю, невеликою інерційністю і високою надійністю, оскільки інформативний сигнал про значення температури використовується в інформаційно-вимірювальних системах та автоматичних системах контролю та регулювання.

Правознавство у контексті наукових теорій сучасності

Розглянуто актуальні питання методології пізнання наукових теорій. Досліджено наукові теорії сучасного правознавства, їх структуру. Обґрунтовано розвиток право- знавчих теорій у загальній структурі наукових теорій. Звернено увагу на організацію правознавства як науки. Розглянуто проблему вартісної свободи науки, яка нас цікавитиме з різних аспектів і стосуватиметься. Автор стверджує, що кожна наука корис- тується інструментарієм логіки. Отож загальна наукова теорія намагається відповісти на важливий аспект запитання “що таке наука?”.