Концептуалізація понять “модель” та “моделювання” у наукових дослідженнях

2015;
: cc. 273 - 284
Authors: 

Кульчицький І.М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра прикладної лінгвістики

Розглянуто окремі аспекти застосування методу моделювання у наукових дослідженнях. Запропоновано філософські максими, на яких ґрунтується поняття моделі. Подано узагальнене означення моделі, її характеристики та типологію.

1. БибикС. П. Словникіншомовнихслів: тлумачення, словотвіртаслововживання / С. П. Бибик, Г. М. Сюта. — Харків: Фоліо, 2006. — 623 с. 2. ГаничД. І. Словниклінгвістичнихтермінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. — К.: Вищашкола, 1985. — 360 с. 3. Економічнийтермінологічнийсловник-довідник: [уклад. А. Бабенкотаін.]. — Дніпропетровськ, 2013. — 460 с. 4. КаменскаяО. Л. Тексти коммуникация / О. Л. Каменская. — М.: Высшаяшкола, 1990. — 151 с. 5. Концептуальныемоделиинформатики [Електроннийресурс]. — Режимдоступу : http://www.stankin.ru/science/ postgraduate-study-and-doctoral-studies/ 05.13.17.%20Концептуальные %20модели% 20информатики.pdf 6. КорешковаИ. А. Историяматематическогомоделированияитехнологиивычислительногоэксперимента // Научныеисследованиявобразовании. — 2009. — No 4 [Електроннийресурс]. — Режимдоступу : http: // cyberleninka.ru/article/n/istoriya-matematicheskogo-modelirovaniya-i-tehnologii-vychislitelnogo-eksperimenta 7. КульчицькийІ. М. Технологічніаспектиукладаннякорпусівтекстів / І. М. Кульчицький // Данітекстовихкорпусівулінгвістичнихдослідженнях: монографія / В. А. Широков, І. В. Шевченко, А. П. Загніткотаін.; заред. О. П. Левченко. — Львів: ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2015. — С. 29–45. 8. Лекции.нет [Електроннийресурс]. — Режимдоступу : http://lektsii.net/1-68925.html 9. ЛосевА. Ф. Введениевобщуютеориюязыковыхмоделей / А. Ф. Лосев : подред. И. А. Василенко. — 2-еизд.,стереотип. — М.: ЭдиториалУРСС, 2004. — 296 с. 10. МельчукИ. А. Опыттеориилингвисти-ческихмоделей «Смысл↔Текст». Семантика, синтаксис / И. А. Мельчук. — М.: Наука, 1974. — 314 с. 11. МишанкинаН. А. Спецификаметафорическогомоделированиянаучногодискурса / Н. А. Мешанкина // Вопросыкогнитивнойлингвистики. — 2010. — No 1. — С. 37–46. 12. ПетрушенкоВ. Л. Філософіязнання: онтологія, епістемологія, аксіологія: монографія / В. Л. Петрушенко. — Львів: Ахілл, 2005. — 320 с. 13. ПетрушенкоВ. Філософськийсловник: терміни, персоналії, сентенції / В. Петрушенко. — Львів: Магнолія 2006, 2011. — 352 с. 14. ПетрушенкоВіктор. Філософія (вступдокурсу, історіясвітовоїтаукраїнськоїфілософії, фундаментальніпроблемисучасноїфілософі): навч. посіб. / ВікторПетрушенко. — Львів: ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2014. — 596 с. 15. СиницынО. Н. Компьютерноемоделированиекакметоднаучногопознания [Електроннийресурс]. — Режимдоступу: http://www. dissercat.com/content/kompyuternoe-modelirovanie-kak-metod-nauchnogo-poznaniya 16. Словникукраїнськоїмови [Електроннийресурс]. — Режимдоступу: http://sum.in.ua/ 17. Соціологічнаенциклопедія: [1700 стате1042 статті / уклад. О. Яременкотаін.]. — К.: АКАДЕМВИДАВ, 2008. — 455. 18. СтакунГ. А. Местоирольмоделированиявсистеменаучногоихудожественногопознания: дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / СтакунГерманАльфредович. — Чебоксары, 2010. — 122 с. 19. УёмовА. И. Ве щи, свойстваиотношения / А. И. Уёмов. — М.: Изд-воАкад. наукСССР, 1963. — 184 с. 20. УёмовА. И. Логическиеосновыметодамоделирования / А. И. Уёмов. — М.: Мысль, 1971. — 311 с. 21. ФедотоваО. С. Когнитивноемоделированиекакметодпознанияиизученияобъектавнаучныхисследованиях / О. С. Федотова[Електроннийресурс]. — Режимдоступу: www.gramota.net/materials/2/2015/4-2/57.html 22. Філософськийенциклопедичнийсл овник: [1700 статей / уклад. В. Шинкаруктаін.]. — К.: Інститутфілософіїім. Г. С. СковородиНАНУ, 2002. — 742 с. 23. Формализацияимоделирование [Електроннийресурс]. — Режимдоступу : https://prezi.com/znhqaqinl21a/presentation/ 24. ШироковВ. А. Інформаційнатеоріялексикографічнихсистем / В. А. Широков. — К.: Довіра, 1998. — 331 с. 25. ШироковВ. Лінгвістикаісистемнийпідхід / В. Широков // Людина. Комп’ютер. Комунікація: зб. наук. праць / заред. О. П. Левченко. — Львів: ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2015. — С. 7–18 26. ШтоффВ. А. Моделированиеифилософия / В. А. Штофф. — М.: Наука, 1966. — 301 с. 27. Cambridge Dictionaries Online. Cambridge University Press, 2015 [Електроннийресурс] .— Режимдоступу: http://dictionary.cambridge.org/ 28. Collins Dictionaries. HarperCollins Publishers, 2015 [Електроннийресурс]. — Режимдоступу : http://www.collinsdictionary.com/ 29. Das Wörterbuch Duden online [Електроннийресурс]. — Режимдоступу: http://www.duden.de/woerterbuch 30. FREMDWöRTERLEXIKON [Електроннийресурс]. — Режимдоступу: http://www.wissen.de/ fremdwort/modell 31. Longman Dictionary of Contemporary English. Pearson Education Limited, 2015 [Електроннийресурс]. — Режимдоступу: http://www.ldoceonline.com/ 32. Macmillan Dictionary Online. Macmillan Publishers Ltd, 2015 [Електроннийресурс]. — Режимдоступу: http://www.macmillandictionary.com/ 33. Merriam-Webster Online Dictionary. Merriam-Webster, Inc., 2015 [Е лектроннийресурс]. — Режимдоступу: http://www.merriam-webster.com/ 34. Oxford English Dictionary Online. Oxford University Press, 2015 [Електроннийресурс]. — Режимдоступу: http://www.oed.com/ 35. sailor349 [Електроннийресурс]. — Режимдоступу: https://sites.google.com/site/sailor349/home/3-naznacenie-modelej36. The Concise Oxford Dictionary of Mathematics. Oxford University Press, 2009 [Електроннийресурс]. — Режимдоступу: http://web.cortland.edu/matresearch/OxfordDictionary Mathematics.pdf 37. The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford University Press, 2014 [Електроннийресурс]. — Режимдоступу: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199541430.001.0001/ acref-9780199541430 [ODP]