Теоретичні аспекти акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України

M. Sirant «Theoretical aspects of accreditation of branchesand representatives of foreign legal entitiesin the territory of Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто теоретичні аспекти акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України в системі інвестиційно-правової політики. Акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб у сфері інвестиційної діяльності як інститут публічного права проаналізовано з позиції національного та  зарубіжного законодавства.

1. Bortnyk N. P. Pryntsypy finansovoho kontrolyu v systemi investytsiyno-pravovoyi polityky [Principles of financial control in the system of investment and legal policy]. N. P. Bortnyk S.S. Yesimov/ Visnyk Nats. un-tu "L'vivs'ka Politekhnika". Yuryd. nauky. L'viv: Vyd-vo L'vivs'koyi politekhniky Publ. 2015. No 824. pp. 14-21. 
 
2. Chernova O. V. Suchasnyy stan zaluchennya pryamykh inozemnykh investytsiy v ekonomiku Ukrayiny [The current state of attraction of direct foreign investments into the economy of Ukraine] O. V. Chernova, I E. Chybis. Nauk. visnyk Nats. un-tu DPS Ukrayiny (ekonomika, pravo). 2014. No 1 (64). pp. 85-93. 
 
3. Byrka M. I. Rozvytok systemy zaluchennya pryamykh inozemnykh investytsiy na pidpryyemstva spetsial'nist': [Development of the system of attraction of foreign direct investments in enterprises] dys. … kand. ekon. nauk: spets. 08.00.04 / Mariya Ihorivna Byrka. - L'viv, Nats. un-t "L'vivs'ka politekhnika", 2016. 271 p.  
 
4. Pro inozemni investytsiyi: Zakon Ukrayiny vid 13.03.1992 No 2198-XII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady. 1992. No 26. St. 357. 
 
5. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo skasuvannya obov"yazkovosti derzhavnoyi reyestratsiyi inozemnykh investytsiy: [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding the abolition of the mandatory state registration of foreign investments]. Zakon Ukrayiny vid 31.05.2016 No1390-VIII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady. 2016. No 28. St. 531. 
 
6. Rehlament (YeS) No 765/2008 Yevropeys'koho Parlamentu ta Rady, shcho vstanovlyuye vymohy dlya akredytatsiyi ta nahlyadu za rynkom shchodo realizatsiyi produktsiyi ta skasovuye Rehlament (YeES) N 339/93. [Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council laying down requirements for the accreditation and market surveillance of sales of products and repealing Regulation (EEC) 
 
N 339/93]. Available at ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_938 
 
7. Chechetova-Terashvili T. M. Naukovo-metodychne zabezpechennya analizu rezul'tativ realizatsiyi polityky derehulyuvannya ekonomiky [Scientific and methodological analysis of the results of the implementation of the policy of deregulation of the economy]. Ekonomichni innovatsiyi. 2015.  Vyp. No 60. Kn. III. pp. 306-314. 
 
8. Poryadok vzyattya na oblik ta reyestratsiyu vidokremlenykh pidrozdiliv inozemnykh kompaniy, orhanizatsiy Yi Derzhavna fiskal'na sluzhba. Ofitsiynyy portal. [The procedure for registration and registration of separate subdivisions of foreign companies, organizations // State fiscal service. Official portal]. Available at: http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/derjavna-reestratsiya-ta-obl/koment...
 
9. Nakaz Ministerstva zovnishnikh ekonomichnykh zv"yazkiv i torhivli Ukrayiny vid 18.01.1996 No 30 "Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro poryadok reyestratsiyi predstavnytstv inozemnykh sub"yektiv hospodars'koyi diyal'nosti v Ukrayini" [Order of the Ministry of Foreign Economic Relations and Trade of Ukraine dated January 18, 1996 No. 30 "On Approval of the Instruction on the Procedure for Registration of Representative Offices of Foreign Business Entities in Ukraine"].  Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0034-96 
 
10. Mernyk A. Pravovi aspekty diyal'nosti derzhavnykh reyestratoriv viddilu derzhavnoyi reyestratsiyi rechovykh prav na nerukhome mayno v konteksti provedennya administratyvnoyi reformy v Ukrayini [Legal aspects of the activity of state registrars of the state registration of real rights to real estate in the context of carrying out administrative reform in Ukraine]. Visnyk Natsional'noyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny 2015. No 3 (82). pp. 88-96. 
 
11. Kochyn V. V. Vydy hospodars'koyi diyal'nosti yurydychnykh osib: problemy teoriyi ta praktyky [Types of economic activity of legal entities: problems of theory and practice]. Yurydychnyy visnyk 2016. No 1 (38). pp. 139-144.
https://doi.org/10.18372/2307-9061.38.10042