БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Обґрунтовано доцільність управління діяльністю підприємства з капітального інвестування на засадах автономності та комерціалізації. Запропоновано здійснювати системне управління доходами, витратами та фінансовими результатами цього виду діяльності відокремлено від операційної та інших видів діяльності підприємства. Визначено, що для досягнення цієї мети як найважливіший фінансовий інструмент слід використовувати бюджетування локальних та загальних інвестиційних проектів. Розроблено форми окремих видів бюджетів, наведено методику і приклади їх складання.

1. Паливода К.В. (2010) Грошові ресурси та фінансові механізми капітального інвестування у житлове будівництво: автореф. К. 2. Урванцева С.В. (2015) Інвестиційний кредит в Україні та формування його ціни: автореф. Ірпінь. 3. Назарова О.Г. (2015) Вартісний підхід до управління інвестиційним потенціалом підприємства: автореф. Краматорськ. 4. Бондар М.І. (2008) Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю : монографія, К.: КНЕУ, 256 с. 5. Ізмайлов Я.О. (2009) Облік і аналіз капітальних інвестицій: організація і методика (на матеріалах гірничо-збагачувальних підприємств): автореф. Київ. 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. 7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.