Український конституціоналізм в умовах війни: боротьба за цінності, права та ідентичність

Vitaliy Kovalchuk. Ukrainian constitutionalism in the conditions of war: the struggle for values, rights and identity.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

В статті здійснено комплексний аналіз механізму функціонування конституційного правопорядку в умовах воєнного стану, зокрема тих засобів та способів за допомогою яких він може захистити конституційні цінності, права та ідентичність від внутрішніх та зовнішніх загроз, а також запропоновано практичні рекомендації запобігання можливої інволюції конституціо- налізму в післявоєнний період.
Автор вважає, що після широкомасштабного вторгнення РФ на територію України, практична парадигма українського конституціоналізму набула нових рис. По-перше, це зміна ідеологічної складової змісту конституціоналізму – конституційної правосвідомості у бік підне- сення національної ідеї, національної ідентичності та утвердження національної гідності українців. Водночас, в її основі покладена європейська модель конституціоналізму, яка відпові- дає загальнолюдським цінностям, передусім людській гідності та свободі, які є незмінними навіть в умовах воєнного стану. По-друге, це зміни функціонального механізму конституційна- лізму, що зумовлені необхідністю забезпечення органами публічної влади балансу між безпекою і свободою громадян з неухильним дотриманням основоположних прав і свобод людини, які не можуть бути обмежені навіть в умовах війни. По-третє, формування нової ідентичності навколо нової (післявоєнної) конституції, яка має стати виразом надії всього українського народу на своє гідне політичне та соціально-економічне майбутнє в об’єднаній Європі.
Автор статті стверджує, що війна в Україні має яскраво виражений екзистенціальний характер, оскільки безпосередньо стосується вибору майбутнього кожного українця та української політичної нації загалом. У цій війні українці захищають не лише своє право на існування як окремого етносу, але й загальнолюдські, європейські цінності, які відображені в Конституції України – передусім ідею свободу та демократії. Європейський вибір українського народу є результатом Помаранчевої революції та Революції гідності. Цей вибір залишився незмінними і в умовах війни.
В умовах війни легітимність застосування органами державної влади екстраординарних
 заходів лежить у двох площинах: по-перше, такі заходи мають бути невідкладними та усувати
 загрозу конституційному порядку, зокрема життєздатності нації у разі зовнішньої агресії; по-
 друге, підзвітність і підконтрольність уряду, яка включає парламентський та судовий контроль.
В такій ситуації важливою є інституційна здатність держави забезпечити права та свободи людини. Особлива роль покладається на судову владу, яка повинна забезпечити невідчужуване, невід’ємне право людини на вільний доступ до правосуддя. В статті акцентується увага на значенні Конституційного Суду України, органам місцевого самоврядування та інститутам громадянського суспільства в забезпеченні прав людини в екстраординарних умовах.
Також звертається увага на те, що формування української політичної нації у післявоєн- ний період повинно відбуватися навколо нової конституції. Вона повинна стати реальним суспільним договором українського народу – громадянами всіх національностей, які підчас війни не відмовився від свого громадянства і тими, хто після війни його набув шляхом свого волевиявлення. В основі цього договору мають бути покладенні три визначальні цінності конституціоналізму – свобода та гідність особи, самобутність та гідність нації, верховенство конституції та норм міжнародного права. Вони мають знайти своє відображення в Преамбулі Конституції України, яка складає основу конституційно ї ідентичності.

1. Krusian A. R. (2022) Suchasnyi ukrainskyi konstytutsionalizm v umovakh voiennoho stanu [Modern Ukrainian constitutionalism in the conditions of martial law]. Ekspert: paradyhmy yurydychnykh nauk i derzhavnoho upravlinnia. № 3 (21). S.12-22. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32689/2617-9660-2022-3(21)-12-22

2. Koziubra M.I. (2022) Tsinnosti konstytutsionalizmu ta mezhi yikhnoi transformatsii v umovakh viiny. [The values of constitutionalism and the limits of their transformation in the conditions of war.] Konstytutsionalizm v umovakh viiny : tezy dop. Chetvertoi mizhn.nauk.-prakt. konferentsii (m. Lviv, 23 veresnia 2022 roku). Lviv, 2022. S.31-40. [in Ukrainian].

3. Timoti Snaider (2023)Ves svit pered nymy u borhu. Sim vazhlyvykh sliv pro ukraintsiv [The whole world is in debt to them. Seven important words about Ukrainians]. Retrieved from:https://nv.ua/ukr/opinion/ssha-kitay-timoti-snayder-pro-te-shcho-zminila...(access date 20.04.23).

4. Otsinka hromadianamy sytuatsii v kraini, dovira do sotsialnykh instytutiv, polityko-ideolohichni oriientatsii hromadian Ukrainy v umovakh rosiiskoi ahresii (veresen–zhovten 2022r.). [Citizens' assessment of the situation in the country, trust in social institutions, political and ideological orientations of Ukrainian citizens in the conditions of Russian aggression (September–October 2022)]. Tsentr Razumkova. Retrieved from: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykoideologichni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-v-umovakh-rosiiskoi-agresii-veresen-zhovten-2022r . ( access date 19.04.23).

5. Karl Loewenstein (1937). The American Political Science Review, Vol. 31, No. 3. pp. 417-432.[in English]. https://doi.org/10.2307/1948164

6. Savchyn M.(2022) Konstytutsionalizm i viina.[Constitutionalism and war]. Ukrainskyi chasopys konstytutsiinoho prava. № 2/(23) S. 3-14. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.30970/jcl.2.2022.1

7. Kotsiuruba O. (2022) Vplyv derzhavy na politychni partii: pohliad kriz pryzmu ahresii Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy. [The influence of the state on political parties: a view of the crisis through the prism of the aggression of the Russian Federation against Ukraine]. Ukrainskyi chasopys konstytutsiinoho prava. № 2 (23). S. 23-42. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.30970/jcl.2.2022.3

8. Mykhailo Baimuratov, Borys Kofman (2023) Militarnyi konstytutsionalizm: do pytannia pro stanovlennia, rozuminnia i oformlennia profilnoi fenomenolohii cherez lokalnu demokratiiu.[Military constitutionalism: to the question of formation, understanding and design of profile phenomenology through local democracy]. Konstytutsionalizm v umovakh viiny : tezy dop.Chetvertoi mizhn. nauk.-prakt. konferentsii (Lviv 23 veresnia 2022 roku). Lviv, 2022. S.83-89. [in Ukrainian].