Економіка в системі забезпечення національної безпеки України

Authors: 

М. Заверуха

Досліджено зв’язок економічного розвитку і стану національної безпеки. Проаналізовано підходи до вирішення проблеми економічного розвитку у контексті формування ефективної системи національної безпеки України

  1. Хлобистов Є. В. Екологічна безпека трансформаційної економіки [Текст] / Є. В. Хлобистов ; [відп. ред. Дорогунцов С. І.] ; РВПС НАН України. — К. : Агентство «Чорнобильінтерінформ», 2004. — С. 4.
  2. Ліпкан В. А. Теорія національної безпеки [Текст] / В. А. Ліпкан. — К. : КНТ, 2009. — С. 483, 484.
  3. Жаліло Я. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації / Я. Жаліло // Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти [Текст]. — К. : Сансанга, 2001. — 224 с.
  4. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення [Текст] / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. — К. : НІСД, 1997. — 120 с.
  5. Люта О. В. Економічна безпека підприємництва в системі національної безпеки / О. В. Люта, Н. Г. Пігуль // Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки [Текст] : [кол. моногр.] : у 2 т. Т. 2. — Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С. І., 2014. — С. 138–145.
  6. Новікова О. Ф. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення [Текст] : монографія / О. Ф. Новікова, Р. В. Покотиленко. — Донецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2006. — 407 с.
  7. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство [Текст] / [Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін.] ; за ред. В. М. Гейця. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. — 240 с.
  8. Там само. — 240 с.
  9. Мунтіян В. І. Економічна безпека України [Текст] : монографія / В. І. Мунтіян. — К. : КВЩ, 1999. — 461 с.
  10. Національна безпека: український вимір [Текст] / В. П. Горбулін, О. В. Литвиненко. — К. : ПІІ «Інтертехнологія», 2008. — 104 с.