Правосуддя як основна функція судової влади

Автори:
1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, аспірант кафедри теорії та історії держави і права; історії політичних і правових учень, помічник судді Збаразького районного суду Тернопільської області

У статті розглянуто важливу проблему – правовий механізм реалізації основної
функції судової влади правосуддя. З’ясовано роль інших функцій судової влади в
забезпеченні здійснення правосуддя. Аргументовано конституційну правову природу
правосуддя, що підтверджує її виключність серед функцій судової влади.

1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR).
1996. No. 30. p. 141. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Pro vnesennja zmin do Konstytuciji Ukrajiny (shhodo pravosuddja) [On Amendments to the
Constitution of Ukraine (on Justice)] : Zakon Ukrajiny vid 2.06.2016 р. No. 1401-VIII “Zakonodavstvo
Ukrajiny” / ВР України. URL:: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/paran2#n2. 3. Ghuzela M. V.
Kontrolj za zakonnistju dij i rishenj orghaniv dosudovogho rozsliduvannja jak samostijna funkcija sudu
[ Control over the legality of actions and decisions of the bodies of pre-trial investigation as an independent
function of the cour]. Visnyk Ljvivsjkogho universytetu. Serija jurydychna. 2004. Vyp. 39. P. 443–444.
4. Marochkin I. Je., Sibiljova N. V., Tykhyj V.P. Orghanizacija sudovykh ta pravookhoronnykh orghaniv
[Organization of judicial and law enforcement agencies] : [pidruch.]; za red. I. Je. Marochkina,
N. V. Sibiljovoji. Kh.: TOV “Odissej”.

Humennyi O. "Justice as the basic function of the judicial uthority" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20-2018/justice-basic-function-judicial-uthority