університет

Глобальні інноваційні кластери: досвід державно-приватного партнерства Канади

Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій розвитку глобальних інноваційних кластерів Канади на основі моделі державно-приватного партнерства та виявлення їхніх особливостей протягом останніх років. У ході дослідження було сформовано гіпотезу: «у поствоєнний період Україна зможе сформувати нову інноваційну стратегію, яка забезпечить країні глобальноу конкурентоспроможність та інноваційність».

Модуси формування правової культури молоді в університетському середовищі

Відзначено, що університетська освіта формує сучасну креативну особистість,майбутнього фахівця глобалізованих економічних відносин, члена новітньої елітиукраїнського суспільства та активного громадянина правої держави. Відтак сучаснауніверситетська освіта в Україні покликана стати засобом, потенціалом й ресурсомрозвитку та становлення держави й інформаційної, і правової. Позаяк, недостатняправова обізнаність українського громадянства досить часто була, і є, істотноюпричиною порушень їхніх основних прав і свобод у буденних соціальних практиках, абож серйозною перешкодою у їх реалізації.

Інноваційна модель закладу вищої освіти у контексті аналізу національного законодавства

На основі чинного національного законодавства з урахуваннях сучасних викликів окреслено інноваційну модель закладу вищої освіти в Україні.

Проблема формування місії університету в правовому дискурсі освітньої парадигми

Розглянуто проблему формування місії університету в правовому дискурсі освітньої парадигми. Аналіз сучасних європейських та вітчизняних тенденцій університетів засвідчив актуальність переходу від простої поінформованості чи навіть просвітництва на вищий рівень формування компетентності майбутніх фахівців. Нині актуальна така система університетів, суть якої ґрунтується на якісних знаннях, компетенціях, педагогічних новаціях, розвиткові власної компетентності.

Домінанти розвитку університетської освіти у глобалізаційному суспільстві

У статті визначено домінанти розвитку університетської освіти у глобалізаційному
суспільстві.  Акцентовано  на  тому,  що  університет  повинен  не  лише  продукувати  певні
ідеї,  розвивати  ті  чи  інші  тенденції  у  науці,  а,  передусім,  сприяти  поступовому
суспільному  розвитку,  повною  мірою  забезпечувати  запити  і  потреби  сучасної
людини.Подолання  традиційного  сформованого  масово-репродуктивного  характеру
розвитку  вищої  освіти  полягає  у  виведенні  її  на  особистісний  рівень.  Значну  роль  у

Модель діяльності вищих навчальних закладів України: концептуальні та правові основи

Досліджено теоретико-правову модель діяльності вищих навчальних закладів
України, визначено її концептуальні та юридичні основи. Проаналізувавши природу
вищого навчального закладу як головного складового елементу системи вищої освіти та
ключового суб’єкта освітніх правовідносин доведено, що він є юридичною особою при-
ватного або публічного права, яка з підстав, передбачених національним законодавством,
долучається до публічних відносин і наділена адміністративними повноваженнями.
Відзначено, що вищий навчальний заклад як головний складовий елемент

Академічна мобільність як стратегічна варіація українського студентства

Входження України у європейські та загальносвітові процеси зумовлює транс-
формацію соціокультурної парадигми й створюють нові моделі соціального буття
сучасного студентства. Впровадження нових методів студентських обмінів та
підтримання індивідуальної мобільності з боку держави створює новітній підхід у
сприянні економічного зросту країни, політичній стабільності та соціальній збалансо-
ваності громадян. Проаналізовано сучасний стан української освіти в умовах впливу
глобалізаційних процесів, розвиток академічної мобільності в Україні та охаракте-

Система інформаційного менеджменту наукових журналів та конференцій Львівської політехніки

Проаналізовано сучасні підходи до інформаційного менеджменту наукових журналів та конференцій, а також розглянуто особливості онлайн-системи Львівської політехніки, реалізованої для таких потреб за допомогою CMS Drupal.

Історико-правові особливості розвитку вищої освіти в Україні (XVII–XIX ст.)

Проаналізовано історичний розвиток вищої освіти в Україні упродовж XVII–XІХ ст., визначено її історико-правові особливості. Особливу увагу звернено на становлення й розвиток гуманітарної університетської освіти, що заклала основу вітчизняної вищої освіти й слугувала джерелом провідних ідей упродовж кількох століть її розвитку. Доведено, що генезис вищої освіти охоплює другу половину XVI – початок ХХІ ст., тобто час  від зародження перших вищих українських шкіл, які діяли у Речі Посполитій, до сучасних університетів європейського типу в Україні.

Інформаційна система взаємодії ВНЗ із соціальними середовищами Інтернету

Реалізовано формальний облік структури ВНЗ. Розроблено архітектуру інформаційної моделі кожної з компонент бази даних у формі діаграм “сутність-відношення”. Зокрема, розроблено структуру бази даних “Організаційна структура ВНЗ”, відображено багаторівневу модель генератора ІО ІНЗ. Облік генераторів побудовано так, що він фактично здійснює і облік усього наявного інформаційного образу ВНЗ у соціальних середовищах. Розроблено структуру бази даних обліку адміністративно затверджених зон відповідальності підрозділів за ІД ВНЗ.