заклади вищої освіти

Специфіка формування конкурентних переваг зво на основі ціннісного підходу в умовах війни

Ідентифіковано детермінанти конкурентного розвитку українських закладів вищої освіти на засадах ціннісного підходу та розкрито вплив концепції інституціоналізації маркетингу на ефективність функціонування закладів вищої освіти в умовах збурень. Досліджено конкурентне середовище закладів вищої освіти в Україні через призму аналізу конкурентних сил в секторі освіти та оцінки гостроти конкуренції в процесі обґрунтування тенденцій розвитку українського ринку освітніх послуг. Здійснено оцінювання ціннісних параметрів вибору закладів вищої освіти в умовах війни.

Заклади вищої освіти в Україні: правові аспекти їх функціонування

З’ясовано, що правовий механізм системи регулювання вищої освіти являє собою
сукупність міжнародно-правових актів, зобов’язань України, Конституції України,
законів України, підзаконних нормативних правових актів та індивідуальних актів
застосування, покликаних здійснювати регулювання правовідносин між суб’єктами
освітньої діяльності в процесі впливу на сферу освіти. Визначено, що особливостями
організаційно-правового механізму державного регулювання трансформації вищої
освіти є самостійний розвиток та інноваційна діяльність, як акцентовано в Законі

Інноваційна модель закладу вищої освіти у контексті аналізу національного законодавства

На основі чинного національного законодавства з урахуваннях сучасних викликів окреслено інноваційну модель закладу вищої освіти в Україні.

Проблема формування місії університету в правовому дискурсі освітньої парадигми

Розглянуто проблему формування місії університету в правовому дискурсі освітньої парадигми. Аналіз сучасних європейських та вітчизняних тенденцій університетів засвідчив актуальність переходу від простої поінформованості чи навіть просвітництва на вищий рівень формування компетентності майбутніх фахівців. Нині актуальна така система університетів, суть якої ґрунтується на якісних знаннях, компетенціях, педагогічних новаціях, розвиткові власної компетентності.

Технології дистанційного навчання у закладах вищої освіти: аксіологічно-правові засади

Визначальною  ознакою  освітніх  технологій  є  прогресивний,  часто  виперед-жальний  характер  їх  розвитку  стосовно  технічних  засобів.  Суть  в  тому,  що  тотальне
введення  комп’ютера  в  освітню  сферу  вимагає  ретельного  перегляду,  аналізу  всіх
компонентів  навчального  процесу.  У  дистанційному  навчанні  активно  застосовують
наступні  Internet  технології:віртуальні  спільноти  –  роблять  ставку  на  спілкування,  яке