Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі«російської» міграції часу імперських Росії та СРСР

Terlyuk I. Ya., Terlyuk O. I. Migration processes in Ukraine and featuresof social
and political and legal statusof migrants
(based on the «russian» migration in timesof imperial Russia and the USSR)

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
магістр права

Досліджено  історичні  аспекти  міграційних  процесів  в  Україну,  зокрема
особливості  соціального  й  політико-правового  статусу  мігрантів  на  прикладі
«російської» міграції  періоду  імперських  Росії  та  СРР.  Доведено,  що  росіяни  в  Україні
як  етнос  склався  в  результаті  міграційних  процесів.  Простежено  тенденції  зростання
чисельності,  напрями  розселення,  а  також  особливості  соціально-правового  статусу
українських  росіян.  З’ясовано  місце  російського  населення  в  етнічній  структурі
українських  земель.  Показано  взаємозалежність  між  політичним  фактором(держава)  й
політико-правовим  статусом  росіян  в  Україні,  їхнім  впливом  на  соціально-економічний
і суспільно-політичний розвиток країни.

1. Terlyuk I. Ya. Rosiyany v Ukrayini: istorychni osoblyvosti zaselennya ta formuvannya sotsial’noho y polityko-pravovoho statusu // Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriya istorychna. [Rosiyany v Ukrayini: istorychni osoblyvosti zaselennya ta formuvannya sotsial’noho y politykopravovoho statusu], Rel. 51. Ch. 1, 2015. 255–273pp.2. Boyko Ya. V. Zaselenye Yuzhnoy Ukraine. Formyrovanye etnicheskogo sostava naselenyya kraya: russkye y ukrayntsi (konets XVIII – nachalo XXI v.) [Electronic resource]. [Zaselenye Yuzhnoy Ukraine. Formyrovanye etnicheskogo sostava naselenyya kraya: russkye y ukrayntsi (konets XVIII – nachalo XXI c.)], Rel. 1. Cherkassy: “Vertykal’”, Publ. ChP Kandych S. H., 2007. 43 p. – Available at: http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/bojko.pdf 3. Performed by V. A. Smoliy; Head of red.kol. Ya. V. Vermenych Skhid i Pivden’ Ukrayiny: chas, prostir, sotsium: in 2 Volumes. T 1. Kolektyvna monohrafiya / Vidp. red. V. A. Smoliy; ker. avt. kolektyvu Ya. V. Vermenych. [Skhid i Pivden’ Ukrayiny: chas, prostir, sotsium], K.: Instytut istoriyi 25 Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2014. 378 p. 4. Terlyuk I.Ya. Istoriya derzhavy` i prava Ukrayiny`. Navch. posibnik. [Istoriya derzhavy` i prava Ukrayiny`]. Rel.4 th , Kiev. Publisher: «Kondor», 2018. 772 p. 5. Teplyts’kyy V. P. Reforma 1861 roku i ahrarni vidnosyny na Ukrayini (60–90-ti roky ХІХ c.). K., 1959. 308 p. 6. Kravchenko B. Sotsial’ni vidnosyny i natsional’na svidomist’ v Ukrayini ХХ stolittya. K.: Osnovy,1997. 423 p. 7. Naulko V. I. Khto i vidkoly zhyve v Ukrayini. K.: Hol. spets. red. mov. nats. mensh., 1998. 80 p. 8. Performed by M. Panchuk (head of red.kol.), V. Voynalovych, O. Halenko, V. Ustymenko and others / Natsional’ni menshyny Ukrayiny u ХХ stolitti: polityko-pravovyy aspect. K.: IPEiND, 2000. 356 p. 9. Myronenko O. M. Svitoch ukrayins’koyi derzhavnosti. Polityko-pravovyy analiz diyal’nosti Tsentral’noyi Rady. K.: In-t d-vy i prava im. V. Korets’koho NAN Ukrayiny, 1995. 328 p. 10. Romantsov V. O. Ukrayins’kyy etnos: na odvichnykh zemlyakh. K.: Publ named after. O. Telihy, 2004. 200 p. 11. Masove pereselennya rociyan v Ukrayinu pislya holodomoru [Electronic resource]. – Available at: http://cenzoriv.net/index. php?name=articles&op=read&art=88&cat=57 12. Terlyuk I. Ya. Rosiyany zakhidnykh oblastey Ukrayiny (1944-1996 years). Etnosotsial’ne doslidzhennya. L’viv: Tsentr Yevropy, 1997. 176 p. 13. Terlyuk I. Ya. Vplyv rosiyan na formuvannya kadriv derzhavnoho aparatu v zakhidnykh oblastyakh Ukrayiny v pershe pislyavoyenne desyatyrichchya // Pidhotovka kadriv vyshchoyi kvalifikatsiyi dlya orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrayiny. [Vplyv rosiyan na formuvannya kadriv derzhavnoho aparatu v zakhidnykh oblastyakh Ukrayiny v pershe pislyavoyenne desyatyrichchya], Publ. Visnyk L’vivs’koho instytutu vnutrishnikh sprav. Zb. nauk. prats’. Rel. 2. L’viv. 1995. 42–45 pp. 14. Arutyunyan Yu. V., Drobыsheva L. M. Russkye: Etnosotsyolohycheskye ocherky. M.: Nauka, 1992. 464 p. 15. Makarchuk S. A. Ukrayins’kyy etnos (vynyknennya ta istorychnyy rozvytok). K.: NMKVO, 1992. 146 p.