The problems of preparing forensic experts at higher educational establishments of Ukraine

Authors: 

V. М. Baranyak

The problems of preparing forensic experts at higher educational establishments of Ukraine are considered in the article. The analysis of legislation of Ukraine in the field of forensic science activity is made and practice of expert specialists in some foreign countries examined.

  1. „Про судову експертизу”: закон України від 25 лютого 1994 р.: із змінами від 9 вересня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст.232; 2003. – № 27. – Ст.209.
  2. zakon.rada.gov.ua/go/4038-12.
  3. Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 р. № 86/5. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0882-05.
  4. Шерстюк В. М. Організаційно-правові та морально-психологічні засади судово-експертної діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / В. М. Шерстюк. – Харків, 2007. – 21 с.
  5. Репешко П. І. До питання кадрового забезпечення державних судово-експертних установ / П. І. Репешко // Наукові праці. Серія “Політологія”. – 2010. – Т. 131, Вип. 118. – С. 136–139.
  6. Клименко Н. И., Стринжа В. К. К вопросу о подготовке экспертов // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: Вища шк., 1989. – Вып. 39. – С. 25–28.
  7. Калимова А.С. Современное состояние и перспективы развития судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан // Экспертное обеспечение правосудия: проблемы теории и практики: матер. науч.-практ. конф. – Симферополь: ДиАйПи, 2006. – С. 25–29.
  8. Репешко П. І. Судовий експерт: співвідношення процесуального статусу та професійної діяльності / П. І. Репешко: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції “Сучасна наука в мережі Інтернет” 25–27 лютого 2010 р. – Режим доступу: http://intkonf.org/repeshko-pi-sudoviy-ekspert-spivvidnoshennya-protsesu....