навчальний процес

МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВИСОКОГО РІВНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Дослідження присвячене аналізу проблеми прийняття рішень щодо організації навчального процесу в умовах зовнішніх впливів непереборного характеру. Розглядається випадок вимушеного скорочення тривалості навчального семестру з необхідністю повного виконання навчальних планів підготовки здобувачів освіти. Визначено, що для ефективного планування навчального процесу початково необхідно виконати поділ аудиторій закладу освіти між навчальними групами, які належать різним структурним підрозділам закладу освіти.

Гейміфікація в навчальному процесі: реаліз

У роботі представлено архітектуру системи освіти з гейміфікацією. Система оцінювання практичних знань і вмінь через гру розроблена для оптимізації навчального процесу та прояву творчого мислення учнів. Основна мета цієї системи – спростити та автоматизувати процес навчання в навчальних закладах

МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Висвітлено роль наукових досліджень студентів у вищих навчальних закладах та подальші напрями їх розвитку. Окреслена методика проведення наукових досліджень студентів Інституту архітектури та дизайну, спеціальності «Дизайн» впродовж першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти. Проведений аналіз навчальних дисциплін, котрі формують у студентів наукові здібності, методично спрямовують на виконання та презентацію власних наукових розвідок в межах навчального процесу.

Теоретико-правові засади організації освітнього процесу в умовах загальноосвітнього комплексу

Розглянуто теоретико-правові засади організації освітнього процесу в умовах загальноосвітнього комплексу. Розкрито сутність освіти та її мету в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Проаналізовано нормативно-правову базу, яка існує в сфері надання освітніх послуг в Україні. Аргументовано, що освітній процес в освітній галузі підкріплений достатньою кількістю правових норм, проте в зазначеній сфері існує низка проблем, які потребують вирішення.

Сучасний поступ електротехнічної освіти і науки у Національному університеті “Львівська політехніка”

Розглянуто основні тенденції і завдання, які покладено на колектив кафедри на сучасному етапі розвитку науки і освіти в Україні в рамках стратегічного плану розвитку Інституту енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка». Визначено важливість історичної спадковості освітньої і наукової діяльності кафедри, її співпраці з науковцями як вітчизняних, так й закордонних наукових установ, перспективи розвитку кафедри в найближчі роки.

Проблема виховання колективу і особистості в творчості А. С. Макаренка та їх роль у навчально-виховному процесі МВС України (до 90-ліття від дня смерті)

Серед вітчизняних педагогів XX століття особливе місце займає видатний педагог- новатор А. С. Макаренко, його теоретична і практична діяльність. В статті досліджено актуальні проблеми діалектики взаємозв’язку і взаємовідносин колективу й особистості, наголошено на тому, що хоча А. Макаренко вважав, що колектив виконує основну роль у вихованні , але важливе місце він відводив особистості. У навчально-виховному процесі А. Макаренко велику увагу звертав на сутність організації і дисципліни, виховання кращих духовних, культурних і моральних якостей особистості.

Класифікація ризиків комунікацій під час надання освітніх послуг

Проаналізовано суть терміна “ризик” та суміжних понять, запропоновано їх однозначне трактування. Розроблено класифікацію ризиків, які можуть супроводжувати навчальний процес на всіх його етапах. Встановлено основні причини виникнення ризиків. Охарактеризовано небажані чинники, втрати і властиві їм ризики, а також можливий спосіб оцінювання ризиків комунікації під час надання освітніх послуг.

Проектування концептуальної моделі управління вищим навчальним закладом на основі інформаційних та інтерперативних web-технологій

Подано проектування концептуальної моделі управління вищим навчальним закладом на основі Web-технологій. Перевагою такої запропонованої моделі системи є інтеграція нормативних документів, що регламентують проведення навчального процесу у ВНЗ (навчальний план спеціальності, робоча програма дисципліни, навантаження викладача) з інформацією про дисципліни. Це формує цілісне уявлення користувача про навчальний процес та забезпечує єдину точку доступу до усієї інформації, пов’язаної з навчальним процесом.

Інформаційно-аналітична система «Електронний кампус НТУУ «КПІ»

Запропоновано використання комплексного підходу до планування та забезпечення навчального процесу вищого навчального закладу, визначено поняття системи контролю та обліку методичної роботи підрозділів, наведено структуру системного середовища. Описано технології роботи із електронним інформаційно-методичним забезпеченням навчального процесу системи “Електронний кампус”, що впроваджено в НТУУ “КПІ”.