Дослідження процесу екстрагування магнію хлориду із суміші солей водними розчинами ізопропілового спирту з наступною кристалізацією кондиційного бішофіту

Authors: 

Перекупко А. В., Ільків Н. І.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин 

In this paper the experimental results of extraction magnesium chloride from solid intermediate product of processing of solution Stebnik's tailings with using 87.4...89.5 % aqueous solutions of isopropyl alcohol in the mass ratio between the solid and liquid phases 1:2.0...5.0 and the distillation of isopropyl alcohol with obtained solutions are presented. It is shown that the necessary conditions for obtaining of conditioned bischofite are the content in extractant 89.5 wt. % of isopropyl alcohol and the weight ratio between the solid and liquid phases that is equal 1:3,0...1:3.5.
У статті наведені результати експериментальних досліджень екстрагування магнію хлориду з твердого напівпродукту перероблення розчину Стебницького хвостосховища за допомогою 87,4…89,5 % водних розчинів ізопропілового спирту за масових співвідношень між твердою і рідкою фазами 1:2,0…5,0 та відгонки з одержаних розчинів ізопропілового спирту. Показано, що необхідними умовами для одержання бішофіту, який повністю відповідає вимогам чинних ТУ У 24.1-33346498-004:2008, є вміст ізопропілового спирту в екстрагенті 89,5 мас. % і масове співвідношення між твердою і рідкою фазами 1:3,0…1:3,5.

1. Патент України на корисну модель № 82330. Спосіб одержання калімагнезії і бішофіту з розчинів хлоридно-сульфатного типу / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, А.В. Перекупко. Заявл. 28.02.2013; №u 2013 02528; Опубл. 25.07.2013, Бюл. №14. 2. Яворский В.Т. Разработка способа получения кондиционных продуктов – хлорида натрия и бишофита из растворов хвостохранилищ калийных производств Прикарпатья / В.Т. Яворский, Т.В. Перекупко, А.В. Перекупко // Химическая технология. – Москва, 2014. – №2. – С.65-70. 3. Перекупко Т.В. Получение технического бишофита из растворов хвостохранилищ калийных производств Прикарпатья /Т.В. Перекупко Т.В., А.В. Перекупко, Х.И. Грухола // Nauki. Teoria i praktyka: materiały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji. 29.10.2012-31.10.2012, Poznan, Polska. – Poznan, 2012. – Czеść 7. – S. 42-44. 4. Перекупко  А.В.  Селективне вилучення хлоридів з твердого напівпродукту перероблення розчинів хвостосховищ калійних виробництв Прикарпаття / А.В. Перекупко // Хімія, технологія речовин та їх застосування: [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й.Й. Ятчишин. – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С.24-27. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; №761). 5. Магний хлористый (бишофит) ТУ У 24.1-33346498-004:2008 [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://mbipc.all.biz/magnij-hloristyj-bishofit-tu-u-241-33346498-g1708450. – Назва з екрану. 6. Д. Скуг. Основы аналитической химии / Д. Скуг, Д. Уэст / Пер. с англ.: В 2 т. – М.: Мир, 1979. – Т.2. – 438 с. 7. Унифицированные методы анализа вод / Под ред. проф. Лурье Ю.Ю. – М.: Химия, 1973. – 376 с. 8. Справочник химика: в 7 т., второе издание, пер. и  доп. [гл. ред. Б.П.Никольский]. – М.: Химия, 1965. – Т.3. – 1008 с.