Formation of ecological culture, love to native nature in the futureworkers of law enforcement agencies

Автори: 
I. O. Lychenko, V. I. Riashko

Here is considered the actual problem of formation of an ecological culture in the future
law enforcement officers as an important factor of love to native nature, small and big
Motherland, legal protection of legal environment

1. Курняк Л. М. Формування екологічної культури студентської молоді в умовах системних
трансформацій в сучасній Україні: автореф. дис. канд. філософ. наук. спец: 09.00.09. /
Л. М. Курняк. – К.: Ін-т вищої освіти Академії педагогічних наук, 2007. – 19 с. 2. Кудрявцев Л.
Словесні далі невтомного Даля / Л. Кудрявцев // Іменем Закону, 2007. – № 2. – С.25–26.
3. Белинський В. Г. Полное собрание сочинений. [В 13-ти т] Ред. коллегия: Н. Ф. Бельченков (глав.
ред.) и др.] В. Г. Белинський. – М.: Акад. наук СССР, 1959. – Т.1. – 826 с. 4. Сухомлинський В. О.
Школа і природа. Вибрані твори. В 5-ти т. Статті / В. О. Сухомлинський. – К.: Рад. школа,
1977. – Т. 5. – С. 536 – 546. 5. Сухомлинський В. О. Природа, праця, світогляд. Вибрані твори.
В 5-ти т. Статті / В. О. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1977. – Т.5. – С. 551–562. 6. Марьянов А. М.
Довженко (Жизнь замечальных людей) / А. М. Мар’янов. – М.: Молодая гвардия, 1968. – 384 с.
7. Силко Є. М. Ідея єдності людини і природи як основа екологічного виховання школярів /
Є. М. Силко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 9. – С. 42–46. 8. Могильний А. П. Культура і
особистість: [монографія] / А. П. Могильний. – К.: Вища шк., 2002. – 303 с. 9. Немченко Н. В.
Формування екологічного світогляду старшокласників ліцею медико-біологічного профілю:
автореф. дис. … канд. педагог. наук спец: 13.00.07. – “ Теорія та методика виховання ”, Інститут
проблем виховання АПН України / Н. В. Немченко. – К., 2007. – 20 с. 10. Полякова Я. В. Теорія і
практика екологічного виховання учнівської молоді у Великій Британії (етнопедагогічний аспект):
автореф. дис. … канд. педагог. наук спец: 13,00,07, “Теорія і методика виховання”. –
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля / Я. В. Полякова. – Луганськ,
2005. – 20 с. 11. Барановський В. Ф. Тенденції реформування системи кримінально-правової охорони
навколишнього природного середовища в країнах світу / В. Ф. Барановський // Юридична наука. –
2015. – № 8. – С. 68–78. 12. Лазаренко Я. Організаційно-правова діяльність міліції із запобігання
порушенням природоохоронного законодавства / Я. Лазаренко // Право України. – 2008. – № 2. –
С. 36–39.