Some questions consideration of affairs about military administrative offenses

Автори: 
О. Ostapenko

The article analyzes the stages of proceedings on military administrative violations in the preparatory phase considering of the requirements of current legislation and administrative practices of the judiciary (judges), authorized to consider the cases.

1. Bedriy M. M. Kopni sudy na ukrayins’kykh zemlyakh u KhIV-KhVIII st. : istoryko-pravove doslidzhennya: monohrafiya [Dig courts in the Ukrainian lands in the fourteenth and eighteenth centuries : Historical and legal research], Lviv, Halyts’kyy drukar Publ, 2014, 264 p. 2. Kolpakov V. K. Administratyvna vidpovidal’nist’ (administratyvno-deliktne pravo) : navch. posib. [Administrative responsibility (administrative and tort law)], Kiev, Yurinkom Inter Publ, 2008, 256 p. 3. Borodin I. L. Administratyvno-yurysdyktsiynyy protses : Monohrafiya [Administrative-jurisdictional process], Kiev, Alerta Publ, 2007, 184 p. 4. Kuz’menko O. V. Kurs administratyvnoho protsesu: navch. posib. [The course of the administrative process], Kiev, Yurinkom Inter Publ, 2012, 208 p. 5. Bandurka O. M., Tyshchenko M. M. Administrativnyj process. Pidruchnyk dlya vyshchykh navch. zak. [The administrative process], Kiev, Litera LTD Publ, 2001, 336 p. 6. Administratyvne pravo : pidruchnyk / Yu. P. Bytyak (ker.
avt. kol.), V. M. Harashchuk, V. V. Bohuts’kyy ta in..; za zah. red. Yu. P. Bytyaka, V. M. Harashchuka, V. V. Zuy [The administrative law], Kharkiv, Pravo Publ, 2010, 624 p. 7. Administrativnoe pravo Rossii: uchebnik dlja studentov vuzov obuchajushhihsja po special’nosti 030501 “Jurisprudencija” / Pod red. P. N. Kononova, V. Ja. Kikotja, I. Sh. Kiljashanova [The administrative law Russia], Moscow, JuNITIDANA: Zakon i pravo Publ, 2008, 559 p. 8. Administrativnaja otvetstvennost’: ucheb. posobie dlja studentov vuzov obuchajushhihsja po special’nosti 030501 “Jurisprudencija” / A.I. Stahov i dr.; pod red I.Sh. Kiljashanova, A.I. Stahova [The administrative responsibility], Moscow, JuNITI-DANA: Zakon i pravo Publ, 2007, 144 p. 9. Shatov S. A. Administrativnaja jurisdikcija (na primere dejatel’nosti organov gosudarstvennogo pozharnogo nadzora) [Administrative jurisdiction (for example, the activities of the State Fire Safety Inspectorate)], Saint Petersburg, Izdatel’stvo R. Aslanova “Juridicheskij centr Press” Publ, 2008, 267 p. 10. Teorija juridicheskogo processa / Pod obshhej red. prof. V. M. Gorshenina [The theory of the legal process], Kharkov, Izdat. pri Har’kovskom gos. un-te izdat. obedinenija “Vyshcha shkola” Publ, 1985, 191 p. 11. Administratyvno-pravove zabezpechennya diyal’nosti transportu Ukrayiny : navchal’nyy posibnyk / za zah. red. O. I. Ostapenka [Administrative and legal support of Transport of Ukraine], Lviv, L’v. DUVS Publ, 2011, 600 p. 12. Kolpakov V. K., Hordyeyev V. V. Administratyvnodeliktnyy protses: Navchal’nyy posibnyk [The administrative tort process], Kharkiv, Kharkiv yurydychnyy Publ, 2012, 228 p. 13. Sudova praktyka Verkhovnoho Sudu Ukrayiny u spravakh pro administratyvne pravoporushennya / Za zah. red. P. P. Pylypchuka [Litigation in the Supreme Court of Ukraine on administrative offenses], Kiev, Kontsern “Vydavnychyy Dim “InYure” Publ, 2007, 328 p. 14. Administrativno-processual’noe pravo Germanii [The Administrative Procedural Law in Germany], Moscow, Volters Kluver Publ, 2007, 288 p. 15. Instruktsiya z oformlennya politseys’kymy materialiv pro administratyvni pravoporushennya u sferi zabezpechennya bezpeky dorozhn’oho rukhu, zafiksovani ne v avtomatychnomu rezhymi [Instructions police registration materials on administrative violations in the field of road safety, not recorded automatically], Kiev, Palyvoda A. V. Publ, 2015, 52 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 93–99