Роль судді у процедурі примирення сторін в адміністративному судочинстві України та держав-членів ЄС

2022;
: 217-223

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Slyvka M., Slyvka V. The role of a judge in the conciliation procedure of the parties in the administrative judiciary of Ukraine and EU member states.

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
адвокат адвокатського об’єднання «АЙЕМ ПАРТНЕРС», кандидат юридичних наук

У статті здійснено аналіз місця та ролі судді у процедурі примирення сторін в адміністративному судочинстві України та держав-членів ЄС. Встановлено, що в Україні існує проста модель суб’єктного складу примирення сторін в адміністративному судочинстві, котра характеризується певними елементами відносно ускладненої моделі відповідного суб’єктного складу (суддя спонукає сторінони спробувати примиритись, однак, не надає їм певних варіантів примирення, які повинні ними бути розглянуті).

З’ясовано, що в окремих державах-членах ЄС, в яких суддя раніше брав активну участь в примиренні сторін публічно-правового спору, в силу множини суспільно-правових і політичних проблем (кризи демократії та публічної влади; назрілої необхідності реформи суб’єктів публічної адміністрації; потреби у підвищенні доступності правосуддя) наразі здійснюються судово-правові реформи, котрі «віддаляють» суддів від відповідних процедур, забезпечуючи таким чином більший демократизм примирення та сприяючи реальному розвантаженню судів. Показовим прикладом цьому є Франція.

Встановлено, що на сьогоднішній день суддя в процедурі примирення постає в якості: 

1) «відносно активного примирителя»;

2) суб’єкта судового контролю за дотриманням законності в процедурі примирення;

3) легалізатора умов примирення. Ця особливість ролі судді в примиренні сторін публічно-правового спору є похідною від повноваження здійснювати судовий контроль в примиренні. У практичній дійсності вона виявляється у тому, що умови примирення сторін публічно-правового спору, котрі вони виклали у заяві про примирення, набувають для них юридичного значення (створюють для сторін реальні юридичні обов’язки, яких вони повинні дотримуватись) лише після того, як суддя їх затвердить.

Підкреслено, що роль судді в примиренні сторін спору в адміністративному судочинстві на сьогодні важко недооцінити навіть у тих державах-членах ЄС, в яких суддя вже не зобов’язується виконувати «примирну місію» й відтак – не є «активним примирителем». В Україні ж роль судді в примиренні виявляється в його небайдужому ставленні до сторін спору, яких він періодично закликає спробувати примиритись, а також в контролюванні результатів примирення та їх легалізації, коли вони відповідають вимогам КАС України.

1. On certain aspects of mediation in civil and commercial matters : Directive of the European Parliament and of the Council of 21.05.2008 № 2008/52/EC. Official Journal of the European Union. 2008. L 136. P. 3–8. [in English].

2. Protyvenʹ S. L. (2018). Prymyrennya storin proty vyrishennya spravy. Nova rolʹ sudu u vyrishenni konfliktiv.[Reconciliation of the parties against the decision of the case. The new role of the court in resolving conflicts]. Yuryst i pravo. № 3.URL: https://sk.ua/wp-content/uploads/sk_files/primirenie_storon_vs_razreshenie_dela._novaya_rol_suda_v_razreshenii_konfliktov.pdf. (accessed 09.05.2022) [in Russian].

3. Zheltobryukh I. L. (2019). Struktura protsesualʹnykh vzayemozvʺyazkiv, yaki zalezhatʹ mizh subʺyektamy y uchasnykamy administratyvnoho protsesu. [The structure of procedural relationships that depend on the subjects and participants in the administrative process]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya : Pravo. Vyp. 58, T. 2. S. 23–26. [in Ukrainian].

4. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny (2005 July 06) № 2747-IV [Code of Administrative Procedure of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (accessed 09.05.2022).

5. Kucheruk N.S. (2019). Obmezhennya na prymyrennya.[Restrictions on reconciliation]. Zakon i biznes. № 35 (1437). S. 24.

6. Terneyre P., de Béchillon D. (2007). Le Conseil d’État, enfin juge! Pouvoirs. Vol. 123, № 4. P.  61–72. [in France].

7. Conciliation. Ministère de la Justice. URL: https://www.justice.fr/lexique/letter_c#Conciliation. (accessed 09.05.2022). [in France].

8. Buchser-Martin C., Manteaux B. (2018) Le guide de la conciliation devant le tribunal d’instance: Guide à l’usage des conciliateurs / 4e éd. Paris : Ministère de la Justice. 97 p. [in France].

9. Ley, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (1998 Julliet 13) № 29/1998 (última actualización publicada el 19.09.2020). Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. URL: https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A1998-16718-consolidado.pdf (accessed 09.05.2022). [in France].

10. Relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : Loi № 95-125 du 08.02.1995 (version en vigueur au 01.01.2020). Légifrance. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT 000024021430/ (accessed 09.05.2022). [in France].  

11. Verwaltungsgerichtsordnung vom 21.01.1960 (zuletzt durch vom 03.12.2020). Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/BJNR000170960.html. (accessed 09.05.2022). [in German].

12. Zalyubovskaya I.K. (2004) Sudovyy kontrolʹ yak zasib zabezpechennya zakonnosti v sferi derzhavnoho upravlinnya: istoriya ta perspektyvy [Judicial control as a means of ensuring the rule of law in the field of public administration: history and prospects]. Aktualʹni problemy derzhavy i prava. № 22. S. 342–346. [in Ukrainian].

13. Dragos D. C., Marrani D. (2014) Administrative Appeals in Comparative European Administrative Law: What Effectiveness? Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. Heidelberg : Springer, P. 539–563. [in English].

14. Shylo S.M. (2015) Osoblyvosti sudovoho kontrolyu za diyalʹnistyu publichnoyi administratsiyi [Features of judicial control over the activities of public administration]. Prykarpat·sʹkyy yurydychnyy visnyk. Vyp. 3 (9), T. 3. S. 267–271. [in Ukrainian].

15. Alternativas para la solucion de conflictos que competen a la jurisdicción contencioso-administrativa : Report of the Supreme Court of Spain, 2016. Association internationale des hautes juridictions administrative. URL: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/975178.pdf. (accessed 09.05.2022). [in Spain]. 

16. Constitución Española (última actualización publicada el 27.09.2011). Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229.(accessed 09.05.2022). [in Spain]. 

17. Sentencia de Tribunal Constitucional de España, de 03.02.2000 № 31/2000. Tribunal Constitucional de España. URL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4015.(accessed 09.05.2022). [in Spain]. 

18. Sentencia de Tribunal Constitucional de España, de 08.10.2011 № 177/2011. Tribunal Constitucional de España. URL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22623. (accessed 09.05.2022). [in Spain].