The mechanism of realization of state policy in the sphere higher education

Authors: 

I. Khomyshyn

The role, objectives and purpose of the national education policy are examined in the article. The main stages in the formation of public policy in education are determined. Normative regulation of relations in the field of higher education is analyzed.

1. Pro zasady` vnutrishn`oyi i zovnishn`oyi polity`ky` [On the basis of domestic and foreign policy ]. The law of Ukraine on July 01, 2010. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17. 2. Terty`chka V. Mexanizm formuvannya i zdijsnennya derzhavnoyi polity`ky` (The mechanism of formation and implementation of public policy). VSN. state service of Ukraine, 2000, Vol. 4, рр. 83–89. 3. Yuldashev O. X. Problemy` vdoskonalennya derzhavnoyi regulyatornoyi polity`ky` v Ukrayini (Problems
of improvement of state regulatory policy in Ukraine) Kyiv, MAUP Publ., 2005, 336 р. 4. Terty`chka V. V. Derzhavna polity`ka: analiz ta zdijsnennya v Ukrayini (Public policy: analysis and implementation in Ukraine). Kiev, publishing house of Solomiya Pavlychko “Osnovy”, 2002, 750 р. 5. Dem’yanchuk O. P. “Derzhavna polity`ka” ta “publichna polity`ka”: variant perexidnogo periodu [“Public policy” and “public policy”: a variant of the transition period]. Available at: http://www.library.ukma.kiev.ua/elib/NZ/NZV18_ 2000_polityk/05_demyanchyk_op.pdf. 6. Gogy`n D. Yu. Gosudarstvennaya obrazovatel`naya poly`ty`ka Rossy`jskoj Federacy`y` na sovremennom еtape. Dokt. Diss. [The state educational policy of the Russian Federation at the present stage]. Moscow,2005, 159 р. 7. Korsak K. Osvita, suspil`stvo, lyudy`na v XXI stolitti: integral`no-filosofs`ky`j analiz (Education, society, people in the twenty-first century: integratedphilosophical analysis), Kyiv, Nizhyn, 2004, р. 112. 8. Gubers`ka N. L. Derzhavne regulyuvannya vy`shhoyi osvity` v umovax demokraty`zaciyi publichny`x vidnosy`n v Ukrayini. [Government regulation of higher education in the conditions of democratization of public relations in Ukraine ]. The law and society, 2015, Vol. 2, рр. 153–158. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_2_27. 9. Zagal`na
deklaraciya prav lyudy`ny` [The universal Declaration of human rights]. Official web portal of the Verkhovna Rada of Ukraine on December 10, 1948. Availadle at: http://zakon4.rada.gov.ua/ rada/show/995_015. 10. Konsty`tuciya Ukrayiny` [The Constitution Of Ukraine]. Adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine on September 28, 1996. Available at:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 11. Pro vy`shhu osvitu [Of higher education]. The law of Ukraine on July 01, 2014. Availadle at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 12. Pro Nacional`nu doktry`nu rozvy`tku osvity` [About the National doctrine of education development]. The law of Ukraine on April 17, 2002, 860 р. 13. Pro zaxody` shhodo zabezpechennya priory`tetnogo rozvy`tku osvity v Ukrayini [On measures for ensuring priority development of education in Ukraine]. Decree of President of Ukraine on September 30, 2010, 896 р. 14. Pro Nacional`nu strategiyu rozvy`tku osvity` v Ukrayini na period do 2021 roku [About National strategy of education development in Ukraine for the period until 2021]. Decree of President of Ukraine on June 25, 2013. Available at: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html.