Система профільної середньої освіти в Україні: правове забезпечення

1
Національна академія державного управління при Президентові України

З’ясовано зміст та завдання системи профільної середньої освіти, яка передбачає індивідуальне та диференційоване засвоєння знань учнями 10 – 12-х класів за інтересами, компетентностями та планами щодо подальшої самореалізації. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення процесу реформування змісту середньої освіти в Україні та її профілізації. Зазначено, що його основу становлять Конституція України, Закони України “Про освіту”, “Про повну середню освіту”, Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 р.

 1. Konstytutsiia Ukrainy. (1996). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws
 2. /show/254к/96-вр [in Ukrainian].
 3. Komunikatsiina stratehiia MON 2017 – 2020. (2020). URL :
 4. https://mon.gov.ua/storage/app/media/komunikaczijna-strategiya-mon-2017-2020.
 5. pdf [in Ukrainian].
 6. Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia
 7. zahalnoi serednoi osvity “Nova ukrainska shkola” na period do 2029 roku. № 988.
 8. (2016) [in Ukrainian].
 9. Ibid.
 10. Buhajov, O. I. (1992). Dyferentsiatsiia navchannia u zahalnoosvitnij
 11. shkoli. Kyiv: Osvita. рр. 9, 10 [in Ukrainian].
 12. Pobirchenko, N. A. (2005). Formula uspikhu. Profilne navchannia:
 13. teoriia i praktyka. Kyiv: Vyd. dim “Shkilnyj svit”. pp. 17 [in Ukrainian].
 14. Biessonov, R. V. (2007). Intensyfikatsiia i optymizatsiia protsesu navchannia uchniv profilnykh klasiv. Pedahohika, vol. 1, pp. 29 [in Ukrainian].
 15. Maksymenko, S. (2005). Psykholohichnyi suprovid profilnoho
 16. navchannia. Teoretychni osnovy. Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii, vol. 5, pp. 27
 17. [in Ukrainian].
 18. Renkas, B. M. (2010). Mistse ta rol profilnoho navchannia v rozvytku
 19. suchasnykh zahalnoosvitnikh shkil. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho
 20. universytetu, Issue 49, pp. 119 [in Ukrainian].
 21. Kontseptsiia profilnoho navchannia v starshii shkoli. (2019). URL :
 22. osvita.ua/legislation/Ser_osv/37784 [in Ukrainian].
 23. Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia
 24. zahalnoi serednoi osvity...
 25. Pro osvitu. (2017) [in Ukrainian].
 26. Ibid.
 27. Pro povnu zahalnu seredniu osvitu. (2019) [in Ukrainian].
 28. Plan zakhodiv na 2017 – 2029 roky iz zaprovadzhennia Kontseptsii
 29. realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity
 30. “Nova ukrainska shkola”. № 903-r. (2017) [in Ukrainian].
 31. Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi
 32. shkoly. (2019). URL : https://www.kmu.gov.ua›app›media›reforms [in Ukrainian].
 33. Yakoiu vbachaiut profilnu shkolu za desiat rokiv. URL :
 34. http://osvita.smila.com/organizacija-profilnogo-navchannja/3585-jakoju-
 35. vbachajut-profilnu-shkolu-za-desjat-rokiv [in Ukrainian].