The principle of informatization of education in a globalized society

Authors: 

I. Khomyshyn

The problems of informatization of education are analised in the article. The role of education in the global information society is determinated. The main manifestations of informatization of education are determinated, among them there are: new means acquiring knowledge, innovation and technical resources information; strengthening intra-state and international communications education and research sector; formation of new educational content and new forms of education, such as distance education and virtual universities.

1. Skakun O. F. Teoriya derzhavy i prava: Pidruchnyk [Theory of Stateand Law:Textbook]. Kharkov: Konsum Publ, 2001. 664 p. 2. Toffler E. Nova paradyhma vlady. Znannya, bahat·stvo y syla [The new paradigm of power. Knowledge,wealth and power]. Kharkov: Akta Publ. 688 p. 3. Pro Kontseptsiyu Natsional’noyi prohramy informatyzatsiyi: Zakon Ukrayiny vid 04.02.1998 № 75/98-VR [On the Concept of the National Informatization Program: Law of Ukraine 04.02.1998 № 75/98-VR]. Supreme Council of Ukraine.1998, Vol. 27–28, pp.182. 4. Khomeriki O. A. Informatyzatsiya osvity yak napryam hlobalizatsiynykh protsesiv: problemy i perspektyvy [Informatization of education as the direction of globalization: problems and prospects] / Journal of the Academy of Labor and Social Relations Federation of Trade Unions of Ukraine. 2013. Vol. 2. pp. 19-24. 5. Tryus Yu. V. Komp"yuternooriyentovani metodychni systemy navchannya matematychnykh dystsyplin u vyshchykh navchal’nykh
zakladakh. Dys. dok. ped. nauk: 13.00.02 [Computer-oriented methodological training system of mathematical disciplines in higher education. Dis. Doc. ped. Sciences: 13.00.02] / National Pedagogical Dragomanov University. Kiev, 2005. 410 p. 6. Perstok T. M. Dystantsiyna osvita: modernizatsiya shkil’noyi osvity orhanamy mistsevoho samovryaduvannya [Distance education:modernization of school education by local authorities]. 2014. T. 15. Vol. 291. pp. 366–375. 7. Pozhuyev V. I. Shlyakhy i napryamy formuvannya i realizatsiyi suchasnoho informatsiynoho suspil’stva v umovakh hlobalizatsiyi [Ways and directions of forming and implementing modern information society in the conext of globalization]. Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy. 2011. Vol. 46. pp. 5–18. 8. Kastel’s M. Halaktyka Ynternet [Internet Galaxy]. Ekaterinburg: U-factor (with the participation of the publishing house of the University for the Humanities), 2004. 231 p. 9. Zharovs’ka I. M., Ortyns’ka N. V., Paruta O. V., Yarmol L. V. Pravova sotsializatsiya: monohrafiya [Legal sotsіalіzatsіya: monograph]. Lviv, 2015. 252 p.