Спадщина світового освітнього простору та його вплив на взаємодію освіти й культури

2018;
: cc. 7 - 14
https://doi.org/10.23939/hcs2018.05.007
Надіслано: Жовтень 03, 2018
Переглянуто: Квітень 10, 2018
Прийнято: Жовтень 30, 2018
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано особливості розвитку світового освітнього простору як успішної трансформації традиційної освітньої системи у гуманізований простір культури освіти в нових глобалізаційних, конкурентних умовах. Теоретично обґрунтовано різносторонній вплив світового освітнього простору на створення нової освітньої та культурної реальності, в якій відбувається самореалізація особистості, розширення діалогу культур та збереження національно-культурних особливостей. Увагу закцентовано на ролі та значенні світового освітнього простору для модернізації європейської системи вищої освіти та зміни освітніх і культурних парадигм.

1. Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія / за заг. ред. Ф. Г. Ващука. — Ужгород: ЗакДУ, 2011. — 560 с. — (Серія «Євроінтеграція: український вимір»; Вип. 16). 2. Хомерікі О. А. Світовий освітній простір: соціологічний аналіз структурної архітектоніки // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — Вип. 18. — 2013. — С. 78–83. 3. Гуткевич С. О., Оніщенко І. Г. Світовий освітній простір: тенденції та перспективи розвитку в умовах глобалізації. монографія / С. О. Гуткевич, І.Г . Оніщенко. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 205 с. 4. Ліферов А. П. Основні тенденції інтеграційних процесів в світовій освіті: автореф. дис. на здоб. вченого. ступ, д.п.н.: спец. 13.00.01 / [Моск. пед. держ. ун-т]. — М., 1997. — 50 с. 5. Касярум Н. Освітній простір: становлення поняття / Надія Касярум // Витоки педагогічної майстерності. — Вип. 12. — 2013. — С. 107–108. 6. Освітня політика [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.education-ua.org/osvitniy-prostir.php. 7. Тамбовська К. В. Інте- лектуальна культура як складова якісної освіти // Наука і освіта. — 2014. — № 3. — С. 164–168. 8. Філософія і освіта: контекст взаємодїі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://studopedia.su/16_148947_filosofiya-i-osvita-kontekst-vzaiemodii..... 9. Ортин- ський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / В. Л. Ортинський. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с. 10. Швед М. Вплив освіти і культури на розвиток суспільства // PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Rocznik Polsko- Ukraiński. — 2014, t. XVI, s. 463–471 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dx.doi.org/ 10.16926/rpu.2014.16.30ю. 11. Андрейко І. В. Особ- ливості впливу освіти та культури на формування особистості у контексті сучасних реалій глобалізації // Вісник НТУУ «КПІ»: «Філософія. Психологія. Педагогіка». Вип. 3. — 2009. — С. 14–18. 12. Яструб О. Сутнісний аналіз поняття «культура міжособистісної взаємодії» // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2014. — № 8. — С. 81–85. 13. Бабенко Н. Б. Вплив освітньо- культурного простору на соціалізацію молоді [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.info-library.com.ua/libs/stattya/386-vpliv-kulturno-osvitnogo-prosto.... 14. Європейська культурна конвенція [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5390627/page:5/. 15. Європейський простір вищої освіти та Болонський процес: навч.-метод. посібник / Т. М. Димань, О. А. Боньковський, А. Г. Вовкогон. — БНАУ, 2017. — Одеса: НУ «ОМА», 2017. — 106 с. 16. Товканець Г. В. Тенденції розвитку європейської вищої освіти на початку ХХІ століття / Ганна Василівна Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». — Вип. 1 (1). — 2015. — С. 28–33. 17. Артьомов І.В., Ващук О. М. Концептуальні та правові основи формування Європейського освітнього простору: навч. посібник / за ред. Ф. Г. Ващука, В. І. Лугового. — Ужгород: ЗакДУ, 2011. — 568 с. — (Серія «Євроінтеграція: український вимір»; Вип. 17. 478 с.). 18. Лісабонська конвенція (м. Лісабон, 1997 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eduknigi.com/ped_view.php?id=5 19. Будапешт- сько-Віденська Декларація про створення Європейського простору вищої освіти 12 березня 2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://meduniv.lviv.ua/index.php? option=com_content&view=article&id= 819 % 3 Anews19032010&catid=1