ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Authors: 

O.Blystiv, L. Halaz

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Management of Administration Department

Lviv Polytechnic National University Management of Organizations Department
 

Характерною ознакою сучасного етапу економічного та науково-технічного прогресу є стрімкий розвиток інформаційних технологій, їх якнайширше використання у різних сферах життя, зокрема в освіті та управлінні державою.  Сьогодні система освіти переживає період змін та трансформацій. Навчальні заклади повинні формувати вміння вчитися, здобувати інформацію, отримувати з неї необхідні знання. Зважаючи на це, все більшу роль у навчальному процесі відіграє рівень розвитку інформаційної культури особистості. Поширення інформаційної культури в суспільстві та в освіті зокрема є важливим соціально-освітнім підґрунтям інформатизації загалом. Розглянуто особливості формування інформаційної культури особистості; розкрито зміст поняття “інформаційна культура” та сформульовано проблеми її формування; визначено шляхи та методи впливу інформаційної культури на ефективність навчального процесу.   Формування інформаційної культури якісно впливає на розвиток мислення студентів, сприяючи вмінню мислити категоріями, відділяти головне від другорядного, аналізувати ситуацію і робити висновки, розвиваючи їх об’єктивну та абстрактну складові. Доводячи важливість впливу ІТ на освітній процес, увагу зосереджено і на негативних моментах такого впливу. Розкрито, зокрема, сутність таких аспектів, як індивідуалізація процесу навчання, створення нових форм взаємодії, вплив інформатизації 
 16 
на сучасну мову, вплив на цінності та культурні інтереси студентів; розглянуто проблеми фільтрації матеріалу, переходу до самостійних дій, підміни реальних знань комп’ютерною програмою тощо.

1. Джингчарадзе Н.Г. Інформаційна культура особи: формування та тенденції розвитку (соціально-філософський аналіз): дис. ...д-ра філос.наук : 09.00.03 / Наталія Гаврилівна Джингчарадзе. – К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1997. – 452 с. 2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наукУкраїни; гол. ред. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. –  1040 с. 3. Зараковский Г. М. Информационно-психологическая безопасность: основные понятия / Г. М. Зараковский, Г. Л. Смолян // Психология и безопасность организаций ; под ред. А. В. Брушлинского и В. Е. Лепского. – М., 1997. 4. Калініна Л. М. Інтернет як джерело отримання інформації та засіб підвищення професійної майстерності вчителів і керівників закладів освіти / Л. М. Калініна, О. Л. Губаш // Стратегії управління закладами освіти в умо-вах формування інформаційного суспільства : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України ; за ред. Р. П. Вдовиченко, Л. М. Калініної. – К. ; Миколаїв : Ілліон, 2008.– Вип. 1. – С. 209 – 221. 5. Козырева А. Ю. Информационно-психологическая безопасность в практике дипломатической службы / А. Ю. Козырева. – М. : ДА МИД России, 2004. – 158 c.  6. Левшин М. М. Педагогічна сутність поняття “ інформаційна культура особистості” /  М. М. Левшин // Вища освіта України. – 2002. – № 3. – С. 67–74. 7. Наказ МОН № 47 від 26.01.2015 р // [Електронний Ресурс] : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0132-15. 8. Степанов В. Ю. Інформаційна культура сучасного інформаційного суспільства / В. Ю. Степанов // Вісник Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 27. – С. 91–97. 9. Степанов В.Ю. Інформаційнокомунікаційні технології в сучасній освіті / В. Ю. Степанов // Вісник Харківської державної академії культури. – 2010. – Вип.30. – С. 173–179. 10. Суханов А. П. Информация и прогресс /  А. П. Суханов. – Новосибирск: Наука, 1988. – 193 с.