Nature of information in the general principles of information security

Authors: 

Nadiya Moroz

This article analyzes the main legal approaches to information security of individuals, society and the state, and the wording of view on solving the most pressing problems of modern society in the information field.

1. Vely`ky`j tlumachny`j slovny`k suchasnoyi ukrayins`koyi movy` (z dod. i dopov.) / uklad. i golov. red. V. T. Busel. – K. ; Irpin` : VTF “Perun”, 2005. – 504 p. 2. Bory`sov M. A., Roman O. A. Osnovы organy`zacy`onno-pravovoj zashhy`tы y`nformacy`y`: uchebnoe posoby`e – M.: Kny`zhnыj dom «LY`BROKOM», 2012. – 208 p. 3. Aristova I. V. Derzhavna informacijna polity`ka ta yiyi realizaciya v diyal`sti OVS Ukrayiny`: organizacijno-pravovi zasady`: dy`s. d-ra. yury`d. nauk: 12.00.07 / Nac. in-t vnutr. sprav. – X., 2002. – 408 p. 4. Pro informaciyu: Zakon Ukrayiny` vid 25 chervnya 2016 roku // Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. – 2016. Availadle at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ 5. Yakovecz` E. H. Osnovy` pravovogo zaxy`stu informaciyi ta intelektual`noyi vlasnosti: navch. posibny`k. 2-e vy`d., dop. i pererob. – M.: Yurly`ty`nform, 2013. – 440 p.