ризики

Формування прикладного інструментарію комплаєнсу на вітчизняних підприємствах

Досліджено сутність поняття «комплаєнс». Виявлено причини, що спонукають підприємства впроваджувати інструментарій комплаєнсу. Визначено основні складові комплаєнс-політики організації. Наведено способи мінімізації ризиків підприємств за допомогою імплементації інструментів системи комплаєнсу. Виокремлено ключові проблеми упровадження комплаєнсу на підприємствах України. Розроблено етапи уніфікованої технології комплаєнсу на вітчизняних підприємствах. Запропоновано концептуальну модель комплаєнсу та обґрунтовано необхідність її впровадження у практичну діяльність організацій.

Інструментарій забезпечення господарської /підприємницької/ діяльності в умовах сучасних загроз економічній безпеці держави

У статті взято до уваги особливості функціонування бізнесу в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Запропоновано при удосконаленні системи економічної безпеки, особливу увагу акцентувати на стратегічно важливих напрямах. 

Забезпечення сталого розвитку можливе лише на засадах кореляції стратегічних цілей підприємства тенденціям розвитку тієї чи іншої галузі.

Аналіз захищеності бортових інформаційних систем автомобілів

Розглянуто особливості функціонування бортових інформаційних систем автомобіля. Проаналізовано загрози їх безпеці та запропоновано методи забезпечення інформаційної безпеки та функціональної безпеки бортових інформаційних систем. Проєктування дорожніх мереж під час організації дорожнього руху є одним із факторів забезпечення функціональної безпеки сучасних інтелектуальних транспортних систем, тобто дотримання таких атрибутів інформаційної безпеки, як конфіденційність даних, цілісність, доступність, автентичність і новизна даних.

METROLOGICAL RISKS AND STATE OF THE MONITORED OBJECTS

The metrological risks of goods production are studied in the work. They are estimated conjugating with the existing technology as well as its metrological support. It is confirmed that in addition to the factors due to the processing of measurement results, the peculiarities of metrological support should be taken into account. One of the characteristic parameters of the metrological instruments is the variance of the measured value.

Проблеми реалізації освітньої політики на регіональному рівні

Проаналізовано проблеми, з якими стикаються органи державної влади, місцевого самоврядування, працівники сфери освіти та громадяни в процесі реалізації регіональної освітньої політики. У причинно-наслідкових зв’язках досліджено короткострокові та довгострокові стратегії, які можуть сприяти розвитку освіти в регіонах.

ОЦІНКА СУКУПНОСТІ ОБСТАВИН, ПРОГНОЗОВАНИХ РИЗИКІВ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО ОБРАННЯ ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

Стаття присвячена проблемі врахування законом окреслених  підстава для ефективного, доцільного й результативного застосування заходів забезпечення кримінального провадження, запобіжних заходів; обставинам, що беруться до уваги при їх обранні. Метою застосування згаданих заходів є забезпечення певного вектору адекватної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, який можна досягнути за умови правильного вибору будь-якого заходу забезпечення, незалежно від характеру й обсягу застосовуваних обмежень.

Formation of traffic safety profile in central parts of the city and its informational protection

Сьогодні існує відмінність європейського та вітчизняного підходів до функціонування та організації вулично-дорожньої мережі, міської мобільності, а також ефективного використання простору урбанізованих територій. Основними факторами були: історичний розвиток, науково-технологічний прогрес, адміністративна складова, у формуванні фінансових потоків для розвитку міських систем, рельєф місцевості, процес урбанізації територій та утворення міських агломерацій. Ці фактори прямо вплинули на формування сучасного стану вулично-дорожньої мережі.

Vulnerability of Virtual Assets to Illicit Financial Flows

Over the last few years, virtual assets have become more widespread in the market, which has manifested itself both in the growth of transactions with them and in the rapid growth of the capitalization of the cryptocurrency market. The international community and individual governments have introduced regulations for the virtual asset market, but the degree of transparency remains low. This poses risks of using virtual assets as a tool for various schemes of money laundering or terrorist financing.

Особливості ідентифікації ризиків ринку big data

Досліджено стан та тенденції розвитку глобального ринку Big data. Проаналізовано динаміку місткості глобального ринку Big Data за період 2011-2020 рр. та ідентифіковано основні сегменти даного ринку за джерелами доходу, проаналізовано динаміку доходів п’ятірки лідерів країн глобального ринку Big data. Окрему увагу зосереджено на аналізуванні цільового сегменту персональних даних осіб. Для  аналізування глобального ринку Big Data застосовано концепцію п’яти сил конкуренції за М.

Дослідження практики зниження ризиків міжнародного трансферу технологій в умовах загострення конкурентної боротьби

В роботі досліджено практичний досвід участі вітчизняних підприємств у міжнародному трансфері технологій на прикладі вітчизняної компанії ТзОВ «Плутон ІС». Компанія здійснює розробку комплексних високотехнологічних рішень у сфері енергетичної галузі, активно займається трансфером власних технологій закордон.