ТВОРЧИЙ МЕТОД ЯКУБА КУБИЦЬКОГО В АРХІТЕКТУРІ ПАЛАЦОВИХ КОМПЛЕКСІВ КІН. XVIII- ПОЧ. ХІХ СТ.

1
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра Архітектури та реставрації

Стаття присвячена творчому методу відомого польського архітектора Якуба Кубицького, який працював в кін. XVIII – поч. ХІХ ст. на території сучасних Польщі та України. Є автором таких палацових комплексів: палац у с. Бережце та смт. Вишнівець Тернопільської обл., у  с. Ладиги, с. Лашки (Морозівка), с. Деркачі, с. Семереньки, с. Морозівка, с. Ілляшівка, с. Самчики Хмельницької обл., с. Нападівка Вінницької обл. Україна; та на території сучасної Польщі палацово-парковим комплексам у Радзейовіце (Radziejowice), у Бейсце (Bejsce), в Плавовіце (Pławowice), у Млохуві (Młochów ), у Бялачуві (Białaczów), у Геленуві (Hełenow) та палацу Бельведер (Belweder)  у Варшаві. У дослідженні визначено сукупність принципів і правил, які формують творчий метод архітектора

Альберти Л.-Б., 1935. Десять книг о зодчестве / Пер. с итал.: В 2 т. – Т. 1. – М.: Изд-во Всесоюз. Акад. архитектуры, Т. 1, Кн. VІІ, Гл. ХІІ,с. 244 – 247;

Бартенев И.А., 1983. Очерки истории архитектурных стилей. Бартенев И.А., Батажкова В.Н.Москва: «Изобразительное искуство», с. 169 – 177;

Буров А.К., 1982. Об архитектуре. О методе. Работа над проектом // Мастера советской архитектуры об архитектуре. В 2-х т. М.: Искусство. Т.2.с.463–489;

Декарт Р., 1989. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках // Р. Декарт. Сочинения в 2-х т., М.: Мысль, Т.1., с.261;

Кармазин Ю.И., 2001. Капустин П.В. Методологические основы культуры проектного мышления. Методические указания и рекомендации. Воронеж: ВГАСУ, с. 43;

Михайлишин О. Л., 2000. Палацово-паркові ансамблі Волині ІІ-ої половини 18-19 ст. / Ольга Леонідівна Михайлишин. Київ: Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування, с. 234;

Стоян О.В., 2008. Проблеми реставрації пам’яток архітектури в Україні. К: Строительство, материаловедение, машиностроение, с. 621 –640 с.;

Стригалев A.A., 1986. Художественный образ в архитектуре и его структура // Теория композиции в советской архитектуре / Под ред. Л.И. Кирилловой. М.: Стройиздат, с. 5 – 18.;

Тимофієнко В.І., 2003. Історія української архітектури. К.: Техніка. с. 472.;

Шевелев И.Ш., 1963. Геометрическая гармония. Опыт исследования пропорциональности в архитектуре. Москва, с. 105.