простір

Організація підсистеми для дослідження параметрів комфортності приміщення в 3D просторі

Розроблено автоматизовану підсистему визначення розподілу параметрів комфортності приміщення. Описано методи та алгоритми, за допомогою яких було реалізоване програмне забезпечення підсистеми.

A subsystem of automated determination of distribution parameters of rooms comfort facilities. We describe the methods and algorithms by which it was implemented software subsystems.

Розроблення методики дослідження параметрів комфортності приміщення в 3D просторі

Розроблено методику проведення вимірів комфортності приміщень, здійснено іден- тифікацію параметрів та визначені розподіли освітленості і температури в 3D просторі.

Designed methodology of measuring rooms comfort facilities. Carried out the identification of the parameters and determined the distribution of light and temperature in the 3D space.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОТВОРЕННЯ ХРАМОВИХ БУДІВЕЛЬ В ПУБЛІКАЦІЯХ ТА ПЕРІОДИЦІ

У статті проаналізовані нами дослідження і публікації з тематики храмової архітектури, які акцентують свою увагу на розплануальних, обсягово-просторових особливостях, традиціях формування та розвитку дерев'яної та мурованої архітектури церков, як також світла, кольору, матеріалу, композиційних прийомів та символізму у формотворчому баченні розвитку українського храмобудування. Розглядається архітектура простору церковних будівель як категорію форми, що творить тектонічну та об'ємно-розпланувальну структуру в храмобудуванні.

ПРОСТІР ПРИСУТНОСТІ У ПРОЕКТАХ МЕТАВСЕСВІТНОЇ НЕРУХОМОСТІ. АРХІТЕКТУРНИЙ ТА МИСТЕЦЬКИЙ АСПЕКТИ

В статті наводиться аналіз 200 об’єктів метавсесвітної нерухомості, з метою виявлення теоретичних та практичних аспектів категорії простору присутності в архітектурі віртуальних середовищ. Виділено та проаналізовано кілька типів просторів, яким надано архітектурно-мистецьку оцінку.

НОВІ ДЕРЕВ'ЯНІ ХРАМИ В СТРУКТУРІ МІСЬКИХ ПРОСТОРІВ ЛЬВОВА

Розглядається роль дерев'яної храмової архітектури в структурі формування міських просторів міста Львова в історичному аспекті. Перелічені деякі приклади давніх дерев'яних храмів Львова (церков і костелів) на його передмістях, і їх пізніша доля у післявоєнний час (40-60-т рр. ХХ ст.). Розглядаються новітні дерев'яні храми Львова і їх роль та значення у формуванні вже існуючих міських просторів забудови.

Ф. КІЗЛЕР ТА ПОШУКИ ШЛЯХІВ ТВОРЕННЯ ПРОСТОРУ В АРХІТЕКТУРІ ХХ СТ.

Розглядаються зміни в парадигмі творення і розуміння мистецтва та архітектури у ХХ столітті, а також шлях становлення видатного філософа, архітектора та дизайнера Фредеріка Кізлера та його вплив на просторові експерименти.

Онтологічна першість простору у природно-правовому творінні світу

У статті досліджується онтологічна першість простору у природно-правовому творінні світу. Наголошується, що у творінні світу простір займав ведуче місце. Разом із простором було створено необхідні природні закони. Подано авторську дефініцію простору у природно-правовому творінні світу. Людина повинна навчитися визначати свій простір, своє місце у Всесвіті, щоб зорієнтуватися у життєвих проблемах. Адже все наше життя проходить не однорідно, не однаково, що залежить від власного пересування в просторі в силу прояву своєї надмірно проявленої волі.

Вплив ідей Канта на формування природничо-наукової гіпотези простору

Розглянуто еволюцію та трансформацію уявлень про простір у філософії Канта. Пояснено причини відмови Канта від уявлень про абсолютний простір. За допомогою герменевтичного методу зроблено висновок, що внесок Канта сприяв розвитку наукових теорій про простір у природничих науках, зокрема мав вплив на концепції Гемгольца, Пуанкаре та інших.

До прогнозування землетрусів у зонах напруження земної кори за вимірами станцій глобальних навігаційних систем

Мета. Метою досліджень є встановлення взаємозв’язку між силами напружень у земній корі і силами, які діють у навколоземному космічному просторі та землетрусами в надрах Землі, і на цій основі виявлення можливостей короткочасного прогнозу землетрусів. Методика. Нагромадження статистичної інформації по бальності землетрусів, їх локалізації і часу прояву, а також інформації про місцерозташування Місяця і Сонця (власні спостереження, дані з літератури та інтернет-сайтів). Аналіз отриманих даних та їх зіставлення.