АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЄКТУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ

Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

Розглянуто проблематику проєктування багатофункціональних шкіл-інтернатів у контексті стратегії деінституціалізації, яка передбачає значне скорочення їх кількості та суттєву реорганізацію простору. Вказано на необхідність суттєвого перегляду підходів у проєктування закладів альтернативного піклування над дітьми, позбавленими батьківської опіки, та їх можливі варіанти.

Berehovyi Ya. (2001) «Chystyi arkush» z neobmezhenymy mozhlyvostiamy pedahohika rannoho dytynstva maie nadzvychaini perspektyvy / Dzerkalo tyzhnia № 2 (326) Subota, 13 - 19 sichnia 2001 roku. availadle at: https://web.archive.org/web/20070310140336/http://www.zn.kiev.ua/ nn/show/326/29260/ (28.07.2022)

Derzhavni Budivelni Normy Ukrainy (2007) Budynky i sporudy. Zaklady sotsialnoho zakhystu naselennia DBN V 2.2 - 18:2007, Kyiv: Minbud Ukrainy. availadle at: https://kbu.org.ua/assets/app/documents/ dbn2/67.1.%20ДБН%20В.2.218~2007.%20Будинки% 20і%20споруди.%20Заклади%20соці.pdf (27.07.2022)

Derzhavni Budivelni Normy Ukrainy (2018) Budynky i sporudy. Zaklady osvity, DBN V. 2.2 - 3:2018, Kyiv: Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy. availadle at: http://kbu.org.ua/assets/app/ documents/53(1).1.%20%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%92.2.2-32018%20%D0%97%D0% 90%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%98%20%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0 %98.pdf (29.07.2022)

 Derzhavni Budivelni Normy Ukrainy (2019) Budynky i sporudy. Zaklady okhorony zdorovia, DBN V. 2.2 - 10:2019, Kyiv: Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy. availadle at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Persha-redaktsiy... (29.07.2022)

Zacon Pro zabezpechennia orhanizatsiino-pravovykh umov sotsialnoho zakhystu ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia (2005) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), № 6, st.147, availadle at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15#Text (29.07.2022)

Natochii A.M. (2006) Zahalnoosvitni shkoly - internaty v suchasnomu osvitnomu prostori Ukrainy. Nauka i osvita №1-2, Naukovo-praktychnyi zhurnal Pivdennoukrainskoho Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. K. D. Ushynskoho Odesa: Vydavnytstvo NPUU, - S. 83-86

Pokas V.P. (2010) Zahalnoosvitni shkoly internaty yak navchalno-vykhovni zaklady novoho typu: osoblyvosti stanovlennia ta rozvytku, Nova paradyhma: sotsiolohiia №98, Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, - S. 55-67

Polozhennia pro dytiachi budynky i zahalnoosvitni shkoly-internaty dlia ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia (2012) Zatverdzheno Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy 10.09.2012 № 995/557 availadle at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1629-12#n15 (29.07.2022)

 Postanova Pro zahalnoosvitni shkoly-internaty, dytiachi budynky ta inshi internatni zaklady. Rada Ministriv Ukrainskoi RSR (1989-1991), Postanova vid 14 liutoho 1984 r. N 83, zminy i dopovnennia 1989, 1990, 1991 rr. availadle at: https://ips.ligazakon.net/document/KP840083?an=2 (29.07.2022)

 Typove Polozhennia pro molodizhne viddilennia dytiachoho budynku-internatu (2008) Kabinet Ministriv Ukrainy, Ministerstvo pratsi ta sotsialnoi polityky Ukrainy, Nakaz Ministerstva pratsi ta sotsialnoi polityky Ukrainy 02.04.2008 N 173 availadle at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0676-08#Text (29.07.2022)

 Rozporiadzhennia Pro Natsionalnu stratehiiu reformuvannia systemy instytutsiinoho dohliadu ta vykhovannia ditei na 2017-2026 roky ta plan zakhodiv z realizatsii yii I etapu. Kabinet Ministriv Ukrainy, Rozporiadzhennia vid 9 serpnia 2017 r. № 526-r, Kyiv availadle at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#Text (23.07.2022)

European Commission (2018) Deinstitutionalisation of child care systems in Europe - Transition from institutional to community-based services availadle at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1246&furtherNews=yes&langId=e... (26.07.2022)

Nelson С., Fox N., Zeanah Ch. (2014) Romania's Abandoned Children Deprivation, Brain Development, and the Struggle for Recovery, Cambridge: Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674726079

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => nWcjpCOh2EsqxA9ZiifdZNjeDBVOkZIdRG55Zx1G_eE [:db_insert_placeholder_1] => nWcjpCOh2EsqxA9ZiifdZNjeDBVOkZIdRG55Zx1G_eE [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 3.236.241.39 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:28990;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 03:31:24.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679877083 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).