ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

В умовах глобальних викликів, які перманентно виникають а іноді і достатньо рельєфно відслідковуються в результаті посилення конкуренції на зовнішніх ринках, обумовлюють необхідність якісно нового прискорення розвитку української економіки та подвоєного зростання внутрішнього валового продукту шляхом використання сучасних досягнень науково-технічного прогресу, як важливої передумови її модернізації на інноваційних засадах.

В цьому контексті особлива роль повинна бути відведена українській промисловості та її первинним ланкам-підприємствам. У зв’язку з тим виникає необхідність розробки методологічних  передумов і конкретних методичних рекомендацій організування процесів модернізації та їх реалізації в реальних проектах.

  1. Алимов О.М., Амоша О.І. (2014) Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми; за заг. ред. В.І. Ляшенка ; ІЕП НАН України, КПУ, Запоріжжя, КПУ, 798 с
  2. Захарченко В.Й., Меркулов Н.Н., Шерлева Л.В. (2011). Инновационное развитие в Украине наука, технология, практика: моногр./ В.Й. Захарченко,. Одесса: Фаворит. 598 с.
  3. Захарін С.В. (2013) Інвестиційне забезпечення інноваційного і технологічного розвитку промислових підприємств, Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: моногр.  К: КНЕУ, с. 147-149
  4. Федулова Л.І. (2008) Технологічна модернізація промисловості України, Інститут економіки та прогнозування. К.: 472 с.
  5. Бужинська К. О. (2008) Теорія модернізації: виникнення, розвиток, сучасний стан, Вісник ЖДТУ.  № 3 (45): економічні науки.
  6. Гедз М. Й. (2014) Еволюція розвитку теорії модернізації, Економічний простір. - № 88. - С. 28-38