Реалізація нейронного елемента на основі попередніх обчислень

2011;
: cc. 11 - 18
Authors: 

І. Цмоць, О. Скорохода, Б. Балич

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розроблено вертикально-паралельні алгоритми та базову структуру пристрою для обчислення скалярного добутку на основі попередніх обчислень, оцінено затрати обладнання на його реалізацію, запропоновано структуру пристрою для обчислення передатної функції.

Vertical-parallel algorithms and basic structure of the device to calculate the scalar product on the basis of previous calculations have been developed, valuations of hardware expenditure for its implementation has been carried out, structure of the device to calculate the transfer function has been proposed.

 1. Савельев А. В. Концепция многопроцессорного нейрона // Искусственный интеллект. Интеллектуальные и многопроцессорные системы. – Донецк–Таганрог–Минск, 2006. – С. 293-300.
 2. Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. – 2-е изд., стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2002. – 382 с.
 3. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект. – М.: ИЦ «Академия», 2005. – 176 с.
 4. Ткаченко Р.О., Цмоць І.Г., Скорохода О.В. Вертикально-паралельні методи та структури для реалізації базових компонентів нейромережевих технологій реального часу. Науково-технічний журнал «Технічні вісті» 2010/1(31), 2(32). – С. 166–169.
 5. Палагин А.В., Опанасенко В.Н. Реконфигуриремые вичисли- тельные системы. – К.: Просвіта, 2006. – 280с.
 6. Шалыто А.А. Методы аппаратной и программной реализации алгоритмов. – СПб.: Наука. – 2005. – 780 с.
 7. Грицик В.В., Ткаченко Р.О., Цмоць І.Г. Технологія нейрокомп’ютингу реального часу // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».– Львів, 2010. – № 672 – С. 359–371.
 8. С. Хайкин. Нейронные сети: полный курс, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2006.
 9. Цмоць І.Г. Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображень у реальному часі. Львів: УАД, 2005. – 227c.
 10. Цмоць І.Г., В.Іванців. Паралельно-вертикальний метод і базова структура пристрою обчислення сум парних добутків // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – Львів, 2008. – № 616. – С.27–32.
 11. Демида Б.А., Цмоць І.Г., Скорохода О.В. Методи та алгоритми паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків для НВІС-структур // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – Львів. – 2010. – № 672. – С. 171–176.
 12. Цмоць І.Г., Скорохода О.В. Принципи побудови комп’ютерних нейросистем реального часу // Збірник наукових праць ЛДІНТ ім. В. Чорновола «Фізико-математичні та технічні науки». – Львів.– 2010. – №3. – С. 30–36.
 13. Цмоць І.Г., Ткаченко Р.О., Скорохода О.В. Синтез високоефективних багатошарових перцептронів з неітераційним навчанням // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – Львів. – 2009. – № 650. – С. 45–56.
 14. Цмоць І.Г. Принципи розробки і оцінка основних характеристик високопродуктивних процесорів на надвеликих інтегральних схемах // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології». –Львів, 1998. – № 349. – С. 5–11.