MODELS OF STATE SUPPORT VENTURE BUSINESS DEVELOPMENT IN THE WORLD

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено, проаналізовано та оцінено моделі державної підтримки розвитку венчурного бізнесу у світі. Описано та охарактеризовано американську та європейську моделі. Визначено їх особливості. Досліджено спільні і відмінні риси, переваги і недоліки. Розглянуто національні програми розвитку венчурного бізнесу за американською та європейською моделями. Описано категорії в контексті моделей державної підтримки розвитку венчурного бізнесу у світі. Виявлено тенденції та динамічні характеристики венчурного бізнесу. Розглянуто засоби стимулювання розвитку венчурного бізнесу за вищевказаними моделями. Досліджено особливості венчурного бізнесу і в Україні. Визначено можливості і перешкоди розвитку. Виявлено потребу у активізації державної підтримки розвитку венчурного бізнесу в Україні.

1. Національна модель неоіндустріального розвитку України : [монографія] Київ 2016/ Available at: https://books.google.com.ua/books

2. Козієнко І.С. (2013) Формування та розвиток американської моделі венчурного фінансування. Наука і правоохорона. № 4. С. 89–93.

3. Поліщук О.А., Поліщук О.Т. (2017) Моделювання системи розвитку венчурної індустрії на основі світового досвіду. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. Житомир, №4 (82). С. 103-110.

4.European Venture Capital Assosiation Available at: http://www.evca.org.

5. Нехорошева Л.Н. Модели государственного регулирования развития венчурной деятельности: мировой опыт и проблемы стран СНГ. Available at: http://iee.org.ua/files/alushta/32-nehorosheva-modeli_gos.pdf

6. Нехорошева Л.Н., Егоров С.А. (2006) Модели государственного регулирования развития венчурной деятельности: мировой опыт и проблемы стран СНГ Проблемы и перспективы инновационного развития экономики:. материалы XI Междун. науч.-практ. конф. и первого инновационного форума государств-участников СНГ. Алушта, 10-16 сентября 2006 г. Москва-Киев-Симферополь-Алушта, Available at:http://iee.org.ua/ru/datailed/ news/28.

7. Пропозиції щодо розвитку венчурної діяльності у цьому розділі надано відповідно до рекомендацій експертів проекту ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні»// Заключний звіт про виконання проекту ЄC «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні – Проект ЄС EuropeAid/127694/C/SER/UA», 29 липня – 28 жовтня 2011 р. Додаток 11(E). С. 440–480.

8. KPMG. Available at: https://home.kpmg/ua/uk/home.html

9. Інвестиційні партнери управління активами. Available at: http://ip-am.com.ua/ua/isi/classification

10. УАІБ. Available at: https://www.uaib.com.ua/

11. Кузьмін О.Є., Терлецька В.О. (2020) Венчурний бізнес в Україні: активи, управління та перспективи розвитку. Economics. Scientific journal Virtus, February 41, P. 243- 248.

12. InVenture. Available at: https://inventure.com.ua/

13. «Інноваційна Україна – 2020»: основні положення національної доповіді В. Геєць, академік НАН України «Розділ 5. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку. Available at: http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/arti...

14. Кузнєцова І.С. (2008) Інститут венчурних інвестицій : стан та перспективи розвитку в Україні Наука та інновації. Т 4. № 1. С. 87–95.

15. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. – К. : НАН України, 2015. – 336 с