Моделювання розвитку венчурного бізнесу

2022;
: cc. 80 - 87
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті досліджено перешкоди інноваційної активності в Україні. Визначено при- чини гальмування інноваційного розвитку. Виявлено труднощі в залученні матеріаль- них ресурсів вітчизняними суб’єктами господарювання. Досліджено чинники, що впли- вають на інвестиційну привабливість держави. Сформовано методи, що визначають інвестиційне середовище країни. При моделюванні розвитку венчурного бізнесу розгля- нуто різноманітні моделі, а саме: аналізу ризиків венчурного бізнесу, системного ризику, аналізу привабливості венчурних інвестиційних проєктів, формування збалансованого інвестиційного портфеля тощо.

 1. Шатирко Д. В. Державне регулювання венчурного інвестування інноваційної діяльності в Україні :дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Чернігівський національний технологічний університет. Чернігів, 2016. 255 с.
 2. Замлинський В. А. Розвиток ринку венчурного інвестування переробних підприємств України :дис… д-ра екон. наук : 08.00.04 / Чернігівський національний технологічний університет. Чернігів, 2016. 525 с.
 3. Федорович П. П., Харів П. С. Моделювання розвитку венчурного бізнесу : [моногр.] Тернопіль, 2008. 212 с.
 4. Лапицкая Л. М. Венчурное финансирование : учеб. пособ. Минск : БГУ, 2019. С. 184.
 5. Дюгованець О. М. Світова практика державного фінансування венчурної діяльності. Економічний часопис XXI. 2011. Вип. 1-2'2011. С. 41–44.
 6. Бурмака М. М., Бурмака Т. В. Управління розвитком підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі) : [моногр.] Х.: ХНАДУ. 2011. 204 с.
 7. Фещур Р. В. Управління соціально-економічним розвитком підприємств: методологія та інструментарій : [моногр.] Л. : Вид-во «Раст-7». 2016. 226 с.
 8. Пилипенко Б. І. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційних процесів : дис.… канд. екон. наук : 08.00.08 / ДВНЗ «Університет банківської справи». К., 2015. 273 с.
 9. Li J. Government-Backed Venture Capital as a Science, Technology and Innovation (STI) Policy Instru- ment: A Chinese Perspective. STI Policy Review. № 7(1). P. 66–86.
 10. Colombo M. G., Cumming D. J., Vismara S. Governmental venture capital for innovative young firms. The Journal of Technology Transfer. № 41(1). P. 10–24.
 11. Поляк М. М. Розвиток інвестиційно-фінансового механізму венчурного бізнесу в Україні : дис.… канд. екон. наук : 08.00.03 / Буковинський державний фінансово-економічний університет. Чернівці, 2015. 191 с.
 12. Еремченко О. А. Фонды специализированных венчурных фондов как инструмент поддержки инве- стиций в передовые технологии. Экономика науки. Т. 7, № 3, 2021. С. 217–226.
 13. Форнштейн Н. М. Венчурное финансирование: теория и практика : учеб. пособ. М. : АНХ, 1998. С. 272.
 14. Ястремська О. М. Технологічне оновлення суб’єктів господарювання на основі інноваційного роз- витку. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. № 1 (25). 2014. С. 4–14.
 15. Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». Київ: Фенікс, 2011. 214 с.
 16. Структурування бізнесу через КІФ – Investment-partners. URL: https://ip-am.com.ua/service/ strukturu- vannia-biznesu-cherez-kif/.
 17. Закон України «Про інноваційну діяльність»: документ 40-IV від 05.12.2012, підстава – 5460-VI. URL:     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15/conv#Text.
 18. Іларіонова Н. М. Удосконалення діяльності венчурних фондів України: регіональний аспект : авто- реф. дис.... канд. екон. наук : 08.00.05. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний ун-т». Ужгород. 2009. 20 с.
 19. Усатенко О. В. Економічний аналіз доходності венчурної діяльності венчурних фондів. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2017. Вип. 2. С. 87–93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2017_2_19.
 20. Микула Г. В. Методи оцінювання ефективності інвестицій в інноваційні проекти: недоліки та пере- ваги. Стратегічні орієнтири. 2013. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=1781.