венчурний бізнес

Кращі практики формування та функціонування венчурних структур

Досліджено й обґрунтовано найкращі практики формування та функціонування венчурних структур – дві основні моделі венчурного фінансування: американську та європейську.

Концептуальні основи формування венчурних структур та їх моніторинг

У статті досліджено й обґрунтовано концептуальну модель формування венчурної структури, яка, на відміну від наявних, ґрунтується на основних системоутворювальних вимогах, охоплює технологію формування венчурних структур, що спирається на принципи формування; мету, місію і цілі формування; програму та напрями розвитку; способи інвестування активів; форми організації венчурного підприємництва; функції; типи венчурних структур; види венчурного підприємництва; постулати діяльності; інструменти венчурної діяльності; моделі формування, а також джерела формування венчурного капіталу; суб’єкти венч

Венчурний бізнес в Україні: сучасний стан та передісторія розвитку

Проаналізовано сучасний стан та особливості розвитку венчурного підприємництва, досліджено структуру активів венчурних фондів в Україні. У статті виявлено етапи становлення та зародження венчурного бізнесу в Україні, проаналізовано відмінності функціонування венчурного бізнесу нашої країни від інших розвинених країн, визначено шляхи подальшого розвитку венчурної індустрії.

Модель розвитку венчурного бізнесу

У статті досліджено і обґрунтовано актуальність розвитку «зеленої» економіки у напрямку розвитку ринку електромобілів через інвестиції венчурних структур для їх виробництва в Україні та необхідної інфраструктури. Представлено завдання і цілі «зеленої» економіки. Здійснено огляд стану викидів вуглекислого газу в Україні і світі від транспортної галузі.

Венчурний бізнес в україні в умовах воєнного часу

У статті розглянуті тенденції розвитку венчурного бізнесу в Україні, досліджено його сучасний стан в умовах війського стану. Вивчені основні джерела фінансування стартап-проєктів, визначені та проаналізовані історії успіху провідних вітчизняних стартапів, розкрита проблематика формування та становлення вітчизняного стартап- бізнесу. Автори проаналізували перспективи розвитку стартап-індустрії України, можливості її відновлення до показників довоєнного стану.

Моделювання розвитку венчурного бізнесу

У статті досліджено перешкоди інноваційної активності в Україні. Визначено при- чини гальмування інноваційного розвитку. Виявлено труднощі в залученні матеріаль- них ресурсів вітчизняними суб’єктами господарювання. Досліджено чинники, що впли- вають на інвестиційну привабливість держави. Сформовано методи, що визначають інвестиційне середовище країни.

Методика оцінювання розвитку венчурних структур

Запропоновано оцінювати розвиток венчурних структур шляхом формування інтегральної оцінки, використовуючи систему показників ефективності функціонуван- ня венчурної структури та показників стану і динаміки функціонування венчурної структури. Представлена система показників відповідає загальним системоутворюючим вимогам до формування розвитку венчурних структур, кожний напрям передбачає фор- мування відповідної системи показників, що в результаті дозволить оцінити розвиток венчурної структури.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ У СВІТІ

У статті розкрито сутність венчурного бізнесу, його роль і значення. Визначено вагомість держави як одного із зацікавлених учасників ринку венчурного капіталу. Досліджено і сформовано цілі системи державного фінансування венчурної діяльності. Визначено і розкрито методи державного стимулювання венчурного фінансування. Розглянуто п’ять основних типів розподілу бюджетних ресурсів. Досліджено елементи системи державного стимулювання ринку венчурного капіталу у різних країнах на прикладах.

MODELS OF STATE SUPPORT VENTURE BUSINESS DEVELOPMENT IN THE WORLD

У статті досліджено, проаналізовано та оцінено моделі державної підтримки розвитку венчурного бізнесу у світі. Описано та охарактеризовано американську та європейську моделі. Визначено їх особливості. Досліджено спільні і відмінні риси, переваги і недоліки. Розглянуто національні програми розвитку венчурного бізнесу за американською та європейською моделями. Описано категорії в контексті моделей державної підтримки розвитку венчурного бізнесу у світі. Виявлено тенденції та динамічні характеристики венчурного бізнесу.