Методика оцінювання розвитку венчурних структур

2022;
: cc. 24 - 31
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано оцінювати розвиток венчурних структур шляхом формування інтегральної оцінки, використовуючи систему показників ефективності функціонуван- ня венчурної структури та показників стану і динаміки функціонування венчурної структури. Представлена система показників відповідає загальним системоутворюючим вимогам до формування розвитку венчурних структур, кожний напрям передбачає фор- мування відповідної системи показників, що в результаті дозволить оцінити розвиток венчурної структури. Формування інтегральної оцінки узгодженості розвитку венчур- них структур сприятиме отриманню адекватної оцінки збалансованості розвитку.

 1. Замлинський В. А. Розвиток ринку венчурного інвестування переробних підприємств України : дис… д-ра екон. наук : 08.00.04 / Чернігівський національний технологічний університет. Чернігів, 2016. 525 с.
 2. Фещур Р. В. Управління соціально-економічним розвитком підприємств: методологія та інстру- ментарій : [моногр.]. Л. : Вид-во «Раст-7». 2016. 226 с. 
 3. Федорович П. П., Харів П. С. Моделювання розвитку венчурного бізнесу : [моногр.]. Тернопіль 2008. 212 с.
 4. Бурмака М. М., Бурмака Т. В. Управління розвитком підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі) : [моногр.]. Х.: ХНАДУ. 2011. 204 с.
 5. Шатирко Д. В. Державне регулювання венчурного інвестування інноваційної діяльності в Україні : дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Чернігівський національний технологічний університет. Чернігів, 2016. 255 с.
 6. Лапицкая Л. М. Венчурное финансирование : учеб. пособ. Минск : БГУ, 2019. С. 184.
 7. Дюгованець О. М. Світова практика державного фінансування венчурної діяльності. Економічний часопис XXI. 2011. Вип. 1-2'2011. С. 41–44.
 8. Іларіонова Н. М. Удосконалення діяльності венчурних фондів України: регіональний аспект : авто- реф. дис... канд. екон. наук : 08.00.05. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний ун- т». Ужгород. 2009. 20 с.
 9. Пилипенко Б. І. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційних процесів : дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / ДВНЗ «Університет банківської справи». Київ, 2015. 273 с.
 10. Li J. Government-Backed Venture Capital as a Science, Technology and Innovation (STI) Policy Instru- ment: A Chinese Perspective. STI Policy Review. № 7(1). P. 66–86.
 11. Colombo M. G., Cumming D. J., Vismara S. Governmental venture capital for innovative young firms. The Journal of Technology Transfer. № 41(1). P. 10–24.
 12. Поляк М. М. Розвиток інвестиційно-фінансового механізму венчурного бізнесу в Україні : дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Буковинський державний фінансово-економічний університет. Чернівці, 2015. 191 с.
 13. Еремченко О. А. Фондy специализированнyх венчурнyх фондов как инструмент поддержки инвес- тиций в передовyе технологии. Экономика науки.Т. 7, № 3, 2021. С. 217–226.
 14. Форнштейн Н. М. Венчурное финансирование: теория и практика: учеб. пособ. М. : АНХ, 1998. С. 272.
 15. Ястремська О. М. Технологічне оновлення суб’єктів господарювання на основі інноваційного роз- витку. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. № 1 (25). 2014. С. 4–14.
 16. Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». К.: Фенікс, 2011. 214 с.
 17. Структурування бізнесу через КІФ – Investment-partners. URL: https://ip-am.com.ua/service/ strukturu- vannia-biznesu-cherez-kif/.
 18. Закон України «Про інноваційну діяльність»: документ 40-IV від 05.12.2012, підстава - 5460-VI. URL:     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15/conv#Text.
 19. Усатенко О. В. Економічний аналіз доходності венчурної діяльності венчурних фондів. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2017. Вип. 2. С. 87–93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2017_2_19.
 20. Микула Г. В. Методи оцінювання ефективності інвестицій в інноваційні проекти: недоліки та пере- ваги. Стратегічні орієнтири. 2013. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=1781.