СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМ ВЗАЄМОДІЇ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ РЕГІОНУ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Lviv Politechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University, Department of Management of Organizations
4
Окремий структурний підрозділ "Техніко -економічний професійно -технічний коледж Національного університету" Львівська політехніка "

У статті обґрунтовано стратегічні засади розвитку систем взаємодії у інноваційних процесах регіону, що включає визначення цілей на концептуальній основі забезпечення цінності взаємодії, уточнення складу суб’єктів й об’єктів забезпечення розвитку систем регіональної взаємодії, виконання визначених етапів. Доведено, регіональні інституції влади має всебічно підтримувати розбудову економіки на ринкових принципах, взявши при цьому на себе головну відповідальність за всеохоплююче загальне регулювання та стратегічне планування економічного розвитку і безпосередню підтримку інноваційного процесу. Для кожного з зазначених блоків стратегічних цілей у статті обґрунтовано сукупність соціально-економічних інструментів реалізації завдань у системах регіональної взаємодії, які відрізняються складовими систем взаємодії, сферою застосування, характером спрямування, тривалістю дії, комплексністю використання, рівнем узгодженості, цілями використання, джерелом фінансування, напрямом залучення фінансових коштів.

 1. Стан науково-інноваційної діяльності в Україні у 2020 році: науково-аналітична записка [Електронний ресурс] / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, Т.К.Кваша та ін. – К.: УкрІНТЕІ, 2021. – 39 с.
 2. Sub-regional Innovation Policy Outlook 2020:Eastern Europe and the South Caucasus/ United Nations Publications. - https://shop.un.org
 3. Фінальний звіт. Опитування представників бізнесу щодо  інноваційної діяльності та актуальних потреб в R&D/ Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством цифрової економіки/ режим доступу:
 4. Грінка, Т. І., & Красножон, Н. С. (2019). Формування регіональної інноваційної політики: оцінка та проблеми реалізації. Причорноморські економічні студії, (38 (2)), 24-29.
 5. Полчанов, А.Ю. Аналіз взаємозв’язків результатів фінансової та інвестиційно-інноваційної політики на місцевому рівні [Текст] / А.Ю. Полчанов, Л.С. Захаркіна // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2020. – № 1. – С. 168-173. – DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-19.
 6. Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю. Регіональні наукові центри НАН України та МОН України як ядро розбудови регіональних інноваційних систем в умовах децентралізації.// Економічний вісник Донбасу. — 2017. — № 1 (47). — С. 13–20.
 7. Колодинський, C. Б., Захарченко, О. В., & Заєць, М. А. (2020). Управління формуванням регіональної інноваційної інфраструктури. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління19(1 (44)), 88-101.
 8. Кваша, Т. К., & Паладченко, О. Ф. (2017). Регіональні інноваційні пріоритети: проблеми формування та реалізації.
 9. Єрмакова, О. А. (2018). Концептуальні засади стратегування інноваційного розвитку регіонів в умовах глокалізації економічних процесів. Електронний журнал" Приазовський економічний вісник, 331-336.
 10. Чухрай Н. І., Лісовська Л.С. Економіка інноваційного підприємства : навчальний посібник. 2015.
 11. Дубодєлова А. В., Лісовська Л. С. Науково—технічний потенціал України: сучасний стан і державні пріоритети розвитку. 2011.
 12. Морозов В. А. Економіка взаємодії. Креативна економіка. 2014. 8 (92). С. 34—49. 
 13. Пушкарь, А. И., Курбатова, Ю. Л. Концептуальный подход к управлению межфирменными взаимоотношениями в цепях поставок. Економіка розвитку. 2013. 3. С. 55—59.
 14.  Шматько Н. М. Формування синергетичного ефекту в економіці України. URL: repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3376/1/Стаття%2.
 15. Акулюшина, М. О., & Захарченко, В. І. (2012). Визначення рівня інвестиційно-інноваційної привабливості регіону. Економіка: реалії часу, (3-4), 4-5.
 16. Мазій, Н. Г., & Войтик, О. Є. (2015). Інвестиційно-інноваційна діяльність та регіональні чинники формування привабливості регіонів. Актуальні проблеми державного управління, (2 (48)).
 17. Степаненко, С. В. (2012). Інвестиційна привабливість регіонів та інноваційна політика в контексті сталого економічного зростання. Державне будівництво, (2).
 18. Оксенюк, К. І. (2010). Обгрунтування вибору стратегії нарощення потенціалу регіону. Ефективна економіка, (4).
 19. Яцюк, О. С. (2018). Смарт-спеціалізація розвитку регіону як важливий напрям підвищення його конкурентоспроможності та інноваційної активності.
 20. Захарченко, В. І. (2020). Розвиток інноваційної інфраструктури в контексті неоіндустріалізації України та її регіонів. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, (56), 5-17.