ЗМІНА ПАРАДИГМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАСАДАХ ВЗАЄМОДІЇ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Lviv Polytechnic National University, Department of Management of Organizations

У даній статті досліджується термінологія теоретичної інноватики та уточняється зміст поняття інноваційного процесу. Автори дослідили зміст поняття інноваційної діяльності та інноваційного процесу у законодавстві України та наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, виявили значні суперечності між ними та невідповідність сучасним реаліям. На підставі аналізування і виконаних досліджень автори запропонували власне вузьке та розширене трактування інноваційного процесу на засадах пріоритетності складової взаємодії.

Інноваційні процеси можуть здійснюватися за різними моделями,  яких у сучасній теорії інноватики нараховують сім: лінійна (технологічного поштовху), лінійна (ринкового витягування), лінійна із зворотними зв’язками взаємодії, інтегрована, сітьова (мережева); модель відкритих інновацій; модель розширених інноваційних мереж. Автори дослідили еволюцію цих моделей, виділили ключові характеристики їх здійснення, переваги та недоліки реалізації.

Авторами зроблено висновок, що підходи до розуміння та вимог до інноваційного процесу змінюються залежно від динаміки факторів ринку, економічного оточення суб’єктів інновацій: змінюються завдання, цілі, коло учасників. Тому ефективність інноваційного процесу визначається показниками налагодження взаємодії між етапами та учасниками інновацій, головним чином, інформаційною ефективністю процесу, показниками налагодження комунікацій через інноваційну мережу.

 1. Мрихіна, О. Б. (2018). Обґрунтування концептуального підходу до трансферу технологій з університетів у бізнес-середовище на засадах теорії фракталів. Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки, (1), 62-71.
 2. Наказ ДержкомстатуУкраїни від 01.10.2008 р. N 361 «Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N1-інновація», положення 4.1. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1047-08.
 3. Закон України Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій від 14.09.2006 № 143-V. Available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16/ed20110101/find?text=%D2%E5%F...
 4. Закон України Про інноваційну діяльність (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 36, ст.266) – Ст.1 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
 5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» Документ 1560-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.10.2019, підстава - 155-IX – Ст.3. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
 6. Джеджула, В. В., Єпіфанова, І. Ю., & Цвик, О. Г. (2017). Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід 4: 5-8.
 7. Захаркін, О. О. (2013). Інноваційна діяльність підприємства: теоретичний аспект. Проблеми економіки, (4), 274-280.
 8. Чорна, М. В, Глухова С.В.(2012) Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств. Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі,210 с.
 9. Луциків, І. (2010). Економічна суть інноваційної діяльності.Галицький економічний вісник, 2010,  №2(27), С.89-95.
 10. Utterback, J. M., & Abernathy, W. J. (1975). A dynamic model of process and product innovation. 1975, 3(6), 639-656.
 11. Bigliardi, B., Colacino, P., & Dormio, A. I. (2011). Innovative characteristics of small and medium enterprises. Journal of technology management & innovation, 6(2), 83-93.
 12. Hsiao, S. W., & Chou, J. R. (2004). A creativity-based design process for innovative product design. International journal of industrial ergonomics, 34(5), 421-443.
 13. O'Sullivan, M. (2000). The innovative enterprise and corporate governance. Cambridge Journal of Economics, 24(4), 393-416.
 14. Von Hippel, E. (1976). The dominant role of users in the scientific instrument innovation process. Research policy, 5(3), 212-239.
 15. Verworn, B., & Herstatt, C. (2002). The innovation process: an introduction to process models (No. 12). Working paper.
 16. Чухрай,  Н. І., Лісовська, Л.С. (2015). Управління інноваціями: [навч. посіб.]. Вид-во Львів. політехніки, 277 с.
 17. Методичні рекомендації щодо проведення аналізу  результативності науково-технічної діяльності (для первинних організацій) // СХВАЛЕНО Рішенням Вченої ради УкрІНТЕІ Протокол від 28.12.2010 р. № 10
 18. Даниленко, Ю.А.  (2018). Характеристики та класифікації інновацій та інноваційного процесу, Наука та інновації, Т.14, №3, С.15-30. Available at: укр.//  http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/134025
 19. Lacom, P., Bazzaro, F., & Sagot, J. C. (2017). Proposal of a Modelling of the Innovation Process in an International Manufacturing Company. Journal of technology management & innovation, 12(2), 26-33.
 20. Чухрай, Н. Патора, Р.(2001). Інновації і логістика товарів: Монографія. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 264 с.
 21. Гареев, Т.Ф. (2006). Эволюция моделей инновационного процесса. Вестник Тисби № 2, 2006 [Електронний ресурс]. Available at:: http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2006/issue2/econom4.html
 22. Du Preez, N. D., & Louw, L. (2008, July). A framework for managing the innovation process. In PICMET'08-2008 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology (pp. 546-558). IEEE.
 23. Голубєва, Т.С.(2006). Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства . Актуальні проблеми економіки,  №5,  С.66–71.
 24. Chesbrough Н. (2003) Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business Press, 2003. Available at:: https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON197/Papers%20Strateg... 2003%20The%20Era%20of%20Open%20Innovation.pdf (дата звернення: 12.03.2020).
 25. Рилач, Н. М. (2018). Теоретичні основи та сучасні тенденції розвитку відкритих інновацій. Міжнародні відносини Серія" Економічні науки", (12).
 26. Лісовська, Л. С., Лютак, О. М., & Здоровега, М. В. (2019). Фактори та проблеми налагодження співпраці з питань інновацій в Україні.
 27. Соболєва, Т. О., & Гудима, О. Г. (2016). Трансформація маркетингу інновацій в моделях інноваційного процесу. Бізнес Інформ, (4), 284-288.
 28. Fingar, P (2012). The Innovation Process (Adapted from the book, Business Innovation in the Cloud: Executing on Innovation with Cloud Computing). Available at:  https://www.bptrends.com/publicationfiles/06-05-2012-COL-EXT%20COMPETITION--Innovation%20Process-Fingar-Final.pdf
 29.