ЦИФРОВИЙ ТА ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Університет WSB (Польща), Йоганнесбурзький університет (Південна Африка)

Сьогодні цифровий та інтернет-маркетинг є найбільш швидкозростаючими галузями маркетингу. Цифрові технології трансформують організаційні та управлінські процеси, формують нові виклики та можливості для маркетологів та спонукають йти в ногу з новими тенденціями, зумовленими глобальною діджиталізацією. У статті вивчено еволюцію цифрового маркетингу через дослідження підходів до трактування категорійно-понятійного апарату; систематизовано відмінні характеристики традиційного маркетингу, інтернет-маркетингу та цифрового маркетингу. Авторами підтверджено гіпотезу, що цифровий маркетинг є вищою формою еволюції інтернет-маркетингу та традиційного (класичного) маркетингу. Враховуючи різні підходи в організації маркетингової діяльності, авторами систематизовано основні відмінності між традиційним, цифровим та інтернет-маркетингом.

1. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Київ, 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf.

2. Український інститут майбутнього. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu....

3. Кірносова М.В. (2020). Сучасні тенденції розвитку сторітеллінгу у цифровому маркетингу. Маркетинг і цифрові технології, Том 4, № 2, С. 17-26. DOI: 10.15276/mdt.4.2.2020.2.

4. Божок А. (2021). Тенденції цифрового маркетингу: інструменти залучення споживачів. Проблеми і перспективи економіки та управління, № 1, С. 27-32. DOI: 10.25140/2411-5215-2021-1(25)-27-32.

5. Kisiołek A., Karyy O., Нalkiv L. (2021). The utilization of Internet marketing communication tools by higher education institutions (on the example of Poland and Ukraine). International Journal of Educational Management, № 35(4), Рр. 754-767. https://doi.org/10.1108/IJEM-07-2020-0345.

6. Недопалко Н.М. (2020). Інструменти цифрового маркетингу: теоретичний аспект. Економіка. Менеджмент. Бізнес, № 2, С. 43-48. DOI: 10.31673/2415-8089.2020.024349.

7. Pokhylchenko O., Flyk I. (2020). Digitalization potential of logistics operator. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління», Вип. 4, № 2, C. 71-85. https://doi.org/10.23939/semi2020.02.071.

8. Уголькова О.З. (2021). Цифровий маркетинг та соціальні мережі. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, №. 3(1), С. 146-152. https://doi.org/10.23939/smeu2021.01.146.

9. Foster B., Johansyah M.D. (2020). Effect of the use of internet marketing and e-WOM on brand awareness. [Efecto del uso de internet marketing y e-WOM en el conocimiento de la marca]. Opcion, № 36(91), Рр. 158-175.

10. Himela T.H. (2020). Improving customer relationship management (CRM) through database systems and internet marketing – an analysis of online customers of Bangladesh. International Journal of Innovation, Creativity and Change, № 12(5), Рр. 394-410.

11. Khajehasani S., Abolizadeh A., Dehyadegari L. (2020). The role of management and strategy in the development of E-marketing. Recent Advances in Computer Science and Communications, № 13(4), Рр. 641-649. doi:10.2174/2213275912666190411114639.

12. Peter M.K., Dalla Vecchia M. (2021). The digital marketing toolkit: A literature review for the identification of digital marketing channels and platforms. In: Dornberger R. (eds) New Trends in Business Information Systems and Technology. Studies in Systems, Decision and Control, Vol 294, Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-030-48332-6_17.

13. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2017). Marketing 4.0: Moving From Traditional to Digital. USA: John Wiley & Sons.

14. Закон України «Про Національну програму інформатизації України» від 04.02.1998 № 74/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр.

15. Регіональна Програма інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022-2024 роки. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/24/upload/CYfrova%20L_vivschYna.pdf.

16. Власенко О.П., Буднік О.М. (2020). Цифрова трансформація маркетингових технологій: кооперативний вектор. Наукові горизонти, № 06(91), С. 42-51. doi: 10.33249/2663-2144-2020-91-6-42-51.

17. Окландер М.А., Романенко O.O. (2015). Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», № 12, С. 362-371.

18. Hofacker C.F. (2018). Digital Marketing: communicating, selling and connecting. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 224 р.

19. Definitions of Digital Marketing, Internet Marketing & Online Marketing. URL: https://fremont.edu/digital-internet-online-marketing.

20. Занора В.О. (2018). Інтернет та цифровий маркетинг: теоретичні основи. Причорноморські економічні студії, Вип. 36(1), С. 117-120.

21. Маловичко С.В. (2014). Електронний маркетинг у системі відносин підприємства з покупцями. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки, № 3, С. 104-109.

22. Сохацька О.М., Легкий О.А. (2017). Ефективність цифрових маркетингових комунікацій: від постановки мети до оцінювання ризику. Маркетинг і цифрові технології, Т. 1, № 2, С. 4-31. DOI: 10.15276/mdt.1.2.2017.1.

23. Гуменна О.В. (2016). Сучасні інструменти цифрового маркетингу в системі інтегрованих маркетингових комунікацій. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, Т. 1, Вип. 1, С. 48-53.

24. Гречаник Н.Ю. (2018). Інтернет-маркетинг як метод ведення бізнесу в умовах глобалізації. Інтелект ХХІ, № 5, С. 127-130.

25. Даниленко М.І. (2014). Розвиток інтернет-маркетингу. Економічний форум, № 3, С. 166-172.

26. Ілляшенко С.М. (2011). Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій, № 4(2), С. 64-74.

27. Кінаш І.А. (2013). Інтернет-маркетинг – стратегія розвитку сучасних машинобудівних підприємств. Сталий розвиток економіки, № 3, С. 331-334.

28. Матіїв І., Кушнірюк В. (2010). Інтернет-марке­тинг як інструмент розвитку сучасного підприємства. URL: http://www.rusnauka.com/30_NNM_2010/Economics/68237.doc.htm.

29. Мозгова Г.В. (2013). Інструменти Інтернет-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств. Ефективна економіка, № 10. URL: http://economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2429.

30. Плескач В.Л. (2004). Технології електронного бізнесу: монографія. К.: КНЕУ, 223 с.

31. Серських Н.С. (2017). Особливості розвитку інтернет-маркетингу в Україні. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), № 3(35), С. 148-153.

32. Турчин Л., Островерхов В. (2019). Сучасні тренди інтернет-маркетингу. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, Вип. 24, С. 75-85.

33. Яроміч С., Бекетова О., Петриченко П. (2017). Інтернет-маркетинг у сфері послуг. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки, № 1, С. 62-66.

34. Венгер Є.І. (2017). Digital-маркетинг: cучасні тренди та переваги. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, Вип. 4, С. 204-213.

35. Карпіщенко О.О., Логінова Ю. (2012). Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій. Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Суми : СумДУ, Т. 5, С. 177-178.

36. Полях С.С. (2020). Сутність, інструменти та методи digital-маркетингу у сучасному бізнесі. Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. пр., Вип. 46, С. 55-65. DOI 10.33111/sedu.2020.46.053.063.

37. Рубан В.В. (2017). Цифровий маркетинг: роль та особливості використання. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, Вип. 2-2(08), С. 20-25.

38. Сохецька А.В. (2020). Цифрові маркетингові інструменти для розвитку бізнесу: ретроспективний аналіз, сучасні тенденції, напрями розвитку. Причорноморські економічні студії, Вип. 50(1), С. 7-12. https://doi.org/10.32843/bses.50-1.

39. Бойчук І., Музика О. (2010). Інтернет в маркетингу: підручник. К.: Центр навч. літ., 512 с.

40. Digital-маркетинг у бізнесі. URL: http://kirulanov.com/13-kanalov-prodvijeniya-digital-marketing-v-biznese.

41. Трушкина Н.В. (2019). Трансформация маркетинговой деятельности предприятий в условиях цифровой экономики. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки, Вип. 14, С. 250-259.

42. Кравцова А., Янчук Т. (2018). Використання цифрових технологій в маркетингової діяльності. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки, № 2, С. 75-81.

43. Рабей Н.Р. (2019). Тренди сучасного інтернет-маркетингу як основа для формування інтернет-стратегії підприємства. Modern Economics, № 17(2019), С. 193-199. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-31.

44. Новицька І.В. (2019). Digital-маркетинг як технологія просування органічної продукції. Вісник економічної науки України, № 2, С. 196-200. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).196-200.

45. Іванова З.О., Іванов В.О. (2019). Особливості маркетингової комунікаційної діяльності підприємства з використанням цифрових інструментів та технологій. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки, № 5, С. 32-39. DOI: 10.30857/2413-0117.2019.5.3.

46. Shpak N., Kuzmin O., Dvulit Z., Onysenko T., Sroka W. (2020). Digitalization of the Marketing Activities of Enterprises: Case Study. Information, No 11, Рр. 109. DOI: https://doi.org/10.3390/info11020109.

47. Chaffey D. Marketing Trends for 2016 – Will we be in a post-digital era? URL: https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innov....

48. Черненко О. (2016). На шляху до пост-цифрового маркетингу в Україні: проблеми та завдання. Маркетинг в Україні, № 3, С. 4-11.