СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

В статті висвітлено теоретичні аспекти виробничого потенціалу промислового підприємства. Зокрема, з'ясовано відповідні проблемні питання, які стосуються змістового наповнення поняття “виробничий потенціал промислового підприємства (ВППП)”. На основі вивчення і узагальнення досліджень, які проведені науковцями протягом останніх років, зроблено спробу подати авторське визначення виробничого потенціалу промисловго підприємства. Увага акцентується на тому, що особливості управління виробничим потенціалом повинні бути пов’язаними із новим типом інноваційних виробничих відносин в умовах прискореного науково-технічного прогресу.

1.         Архипов В.М. (1984). Проектирование производственного потенциала обьединения (творческие аспекты) . Л.: ЛГУ. – 136 с.

2.         Свободин В.Н. (1984). Производственный потенциал сельского района и оценка эффективности его использования. Вестник статистики. № 10.  С. 5–11.

3.         Авдеенко В.Н., Котлов В.А. (1989). Производственный потенциал промышленного предприятия. М.: Экономика. 240 с.

4.         Загородній А. Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. Київ: Знання; КОО. 587 с.

5.         Воронкова Н.Э. (2000). Стратегическое управление конкурентоспроможным потенциалом предприятия: монография. Луганск: Изд-во Восточноукраинского Национального университета. 315 с.

6.         Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І.  (2006). Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. Посібник. – 2-ге вид. без змін. К.: КНЕУ.316 с.

7.         Іщук С.О. (2006). Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку: монографія. Львів: ІРДНАН України. 278 с.

8.         Косіюк О.М., Батик А.Ю. (2007). Потенціал підприємства: формування і оцінка. Наука і економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. №2(6).  С.57-64

9.         Гончар О.І., Галкін Ю.Г. (2009). Еволюція категорії потенціал підприємства та її роль  в економічних дослідженнях. Вісник Хмельницького Національного університету “Економічні науки”. №5, т.3.  С.245-247

10.       Андрощук Д.В. (2009). Динамічні здатності підприємства як механізм управління потенціалом. Вісник Хмельницького національного університету “Економічні науки”.  №4, т.2.  С.209-213

11.       Фещур Р.В., Самуляк С.В. (2012). Методи оцінювання потенціалу підприємства. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: монографія. Донецьк: Східний видавничий дім.  С.258-264.