ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ІНВЕСТУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Узагальнено підходи щодо формування програми модернізації підприємства в умовах поглиблення інтеграційних процесів України і ЄС. Модернізація повинна стати складовою стратегічної інвестиційної політики підприємства, яка має сприяти реалізації довгострокового комплексу інвестиційних цілей його соціально-економічного розвитку. Показано, що програма інвестування є функціональною і входить до складу фінансової стратегії, підпорядковується загальній стратегії підприємства. Розроблено перелік рекомендацій щодо формування програми інвестування модернізації підприємств.

1. Бланк І. А. (2003) Управління інвестиціями підприємства.  Донецьк : Ника-центр, Эльга,  305–307. 2. Дудка Т. В., Балабанова Т. Г., (2010)  Вдосконалення основних виробничих фондів підприємств в сучасних умовах , Науковий вісник Національного лісотехнічного  університету України,  Вип. 16.2, 195–199. 3. Завлин П. Н., Васильев А. В. (1998) Оценка эффективности инноваций. СПб. : Издательский дом “ бизнес-прессы”, 216 с. 4. Захарін С. В. (2011) Інвестиційне забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки : монографія. – К. : Вид-во КНУТД, 344 с. 5. Кірдіна О. Г. (2011) Обмеження та орієнтири техніко-технологічного розвитку України в умовах глобалізації, Маркетинг і менеджмент інновацій. № 4. – Т. 1.  179–184. 6. Крупка М. І. (2001) Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : монографія. Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 607 с. 7. Кузьмін О. Є. (2010) Економічна ефективність використання основних засобів підприємства. Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. № 3.  98–104. 8. Лісовська Л. С., Лущак Н. С., (2010) Аналіз шляхів підвищення технологічної конкурентоспроможності України,  Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” № 683 : Проблеми економіки та управління.  364–370. 9. Петрович Й. М. (2009) Гнучкість виробничого потенціалу машинобудівного підприємства та ефективності його використання в умовах ринкових трансформацій, Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів : Вид-во Держ. ун-ту “Львівська політехніка”, № 640: Проблеми економіки та управління. 3–8. 10. Петрович Й. М. (2013) Управління діяльністю організаційно-виробничих систем : навч. посіб. К. : Знання, 510 с. 11. Бурцев В. В. (2008) Бизнессегментирование коммерческой организации: показатели активности бизнеса, Финансовый менеджментт. № 5. 34–40.