Проблеми та виклики соціальній політиці Європейського Союзу в контексті міграційної кризи

https://doi.org/10.23939/shv2017.02.045
Надіслано: Жовтень 01, 2017
Прийнято: Жовтень 30, 2017
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Lviv Polytechnic National University

Досліджено проблеми та виклики соціальної політики ЄС у контексті міграційної кризи. Акцентовано увагу на тому, що збереження динаміки напливу біженців та подальша ескалація міграційної кризи у найближчій перспективі може стати причиною ще більшого зростання економічних видатків через необхідність фінансування соціальної політики ЄС, яке проводиться з бюджетів країн-членів, як наслідок – тягар міграційної кризи лягає на громадян-платників податків, які проживають у межах Європейського Союзу.

Айзинова, І. (2013). Социальная политика стран Евросоюза: идеальные устремления и реальные вызовы. Проблемы Прогнозирования: Економика и економични науки, Федеральное государственное бюджетное учрежде­ние науки Институт народно хозяйственного прогно­зирования Российской академии наук, 6, 49–66.

Андонова, Л. (2010). Перенесення соціальної полі­тики ЄС у Польщу та Угорщину. In Ф. Шіммельфеннінг, & У. Зедельмаєр (Ред.). Європеїзація Центральної та Східної Європи. Київ: б. в., 162–187.

Бондарчук, В. (2016). Європейська міграційна криза та стабільність ЄС. Світове господарство та міжнародні економічні відносини. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2, 28–31. Отримано з http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/2_2016/07.pdf.

Бурова, К. (2016). Міграційна політика Євро­пейського Союзу: проблеми сьогодення. Європейська Інтеграція В Контексті Сучасної Геополітики. Збірник наукових статей за матеріалами наукової конференції
(м. Харків, 24 травня 2016 р.), Харків: Видавництво “Право”, 268-273. Отримано з http://dspace.nlu.edu.ua/ handle/ 123456789/11251.

Бутирська, І.(2013). Соціальна політика Євро­пейського Союзу: виклики та можливості. Держава І Право. Юридичні І Політичні Науки, 60(2), 491–498.

Вітте, Л. (2006). Європейська соціальна модель і соціальна згуртованість: яку роль відіграє ЄС? Фонд
ім. Фрідріха Еберта, Регіональне представництво в Україні та Білорусі.
(сс. 1–44). Київ: Заповіт.

Гаспарян, А. (2016). Вплив міграційних проблем на безпекову політику ФРН. Гілея: Науковий Вісник, 112 (9), Київ: “Всеукраїнська академія наук”, 326–329. Отримано з https://elibrary.ru/item.asp?id=27697685

Дериглазова, Л. (2012). Модернизация европейской социальной модели в условиях кризиса. Вестник Томского государственного университета. История. Исторические науки. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет”, 48, 64–74. Отримано з https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-istoriya.

Жарихина, И. (2011). Причины экономического и социального регресса в странах Европейского союза. Научная Жизнь, 1(16), 28–33. Отримано з http://www. mirec.ru/2011-01/prichiny-ekonomicheskogo-i-socialnogo-regressa-v-stranah-evropejskogo-soyuza

Кермач, Р. (2015). Проблема біженців в ЄС: довгострокові наслідки нового виклику. Фонд “Демокра­тичні Ініціативи” Імені Ілька Кучеріва. Отримано з http://dif.org.ua/article/problema-bizhentsiv-v-es-dovgostrokovi-naslidk...

Кондратьева, Н. & Потемкина, О. (2015). Миграционные проблемы в Европе и пути их решения. 315, 120–154. Москва: Институт Европы РАН;

Луцишин, Г.(2015). Міграційна криза в ЄС: проблема безпеки зовнішніх кордонів та загострення міжетнічних конфліктів. Гуманітарні візії, 1(2), 41–46.

Малиновська, О. (2016). Міграційна криза в Європі: пошуки шляхів розв’язання та наслідки для України. Стратегічні Пріоритети, 3, 104–114. Strategic priorities : наук.-аналіт. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ: НІСД. Отримано з http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2016_3_14.;

Намонюк, Ч. (2015). Міграційна криза як загроза політичній єдності держав Євросоюзу. “Міжнародні відно­сини”. Серія: Політичні Науки, 9. Отримано з http://journals.iir. kiev.ua/index.php/pol_n/article/viewFile/ 2643/2349

Нартюк, О. (2015). Стратегія “Європа 2020” як складова механізму оптимізації зайнятості населення в країнах ЄС. Соціально-Трудові Відносини: теорія та практика, Social and Labour Relations: theory and practice : зб. наук. пр. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ: [б. в.], 2, 201–207. Отримано з http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Солодько, А. & Фітісова, А., (2016). Міграційна криза в ЄС: статистика та аналіз політики. Аналітичний Центр CEDOS. Отримано з http://www.cedos.org.ua

Scalia, G. (2016). European migrant crisis, last measures of the EU policy on migration. Мediterraneanaffairs, Отримано з http://mediterraneanaffairs.com

Metcalfe-Hough, V. (2015, October 20). The migration crisis? Facts, challenges and possible solutions. Shaping Policy For Development. Overseas Development Institute. Отримано з https://www.google.com.ua/url?