МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Authors: 

Yo. M. Petrovych

Lviv Polytechnic National University Management of Organizations Department

Зроблено спробу проаналізувати і узагальнити вплив основних організаційнотехнічних і економічних чинників, які можуть впливати на прискорення розвитку конкурентоспроможності виробничого потенціалу українських промислових підприємств, охарактеризувати їх змістовне наповнення і сферу впливу в динамічних умовах прискорення науково-технічного прогресу і жорсткої конкуренції. В цьому контексті наголошується на ролі і значенні організаційно-технічних і соціальноекономічних чинників у формуванні та ефективному використанні конкурентоспроможного потенціалу промислових підприємств. Зроблено спробу висвітлити важливість вирішення цього завдання застосування на промислових підприємствах новітніх технологій та забезпечення їх освоєння персоналом високого рівня кваліфікації. Наголошується на важливості і необхідності вирішення проблем прискорення процесів модернізації виробничого потенціалу вітчизняного машинобудівного комплексу. Зокрема йдеться про нарощування сучасного конкурентоспроможного потенціалу машинобудівних підприємств, які повинні налагодити випуск прогресивної техніки для переоснащення підприємств агропромислового комплексу, легкої та харчової промисловості, а також підприємств виробничої інфраструктури. Підкреслюється важливість застосування сучасних методів управління процесом модернізації, орієнтованих на ефективне використання інвестиційних ресурсів. Звернено увагу на підвищення ролі мотивації працівників підприємств у вирішенні проблем їх модернізації. Підкреслюється важливість застосування важелів матеріального і морального стимулювання персоналу. 

1. Адамик В. Конкуренція і конкурентоспроможність у механізмі сучасного економічного розвитку / В. Адамик, Г. Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 3. – С. 7–18. 2. Балабанова І. Конкурентна компетенція підприємства: сутність іі методи діагностики /  І. Балабанова //Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – № 1 – С. 79–86. 3. Жук О. Управління експортною конкурентоспроможністю підприємств / О. Жук // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія економічна. – 2004. – Вип. 33. – С. 320–328. 4. Білорус О. Політична економія глобалізму і проблеми структурної модернізації національної економіки. Дослідження міжнародної економіки  / О. Білорус: Збірник наукових праць. – 2004. – Вип. 2. – 672 с. – С. 3–26. 5. Бужимська К. О. Принципи державної політики в сфері модернізації економіки /  К. О. Бужимська // Вісник Житомирського державного технічного університету “Економічні науки”. –  Житомир, 2010. – № 94 (5)– С. 220–223. 6. С. І. Бандур. Модернізація економіки як чинник трансформації структури зайнятості населення / С. І. Бандур //Ринок праці та зайнятість населення. – 2011. – № 2. –  С. 3–6. 7. Луків О. М. Структурна модернізація промисловості: пріоритети та напрями реалізації /  О. М. Луків // Управління розвитком: Збірник наукових робіт Харківського національного економічного університету – 2011. – № 4 – С. 162–164. 8. Качала Т. М. Модернізація як необхідна умова економічної відбудови національної соціально-економічної системи / Т. М. Качала // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту.– 2011. – № 2. – С. 4–13. 9. Софієнко А. В. Конкурентоспроможність підприємства як складова модернізації економічного розвитку / А. В. Софієнко // Економічні інновацій. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2011. – Вип. № 45. – С. 226–231. 10. Валінкевич Н. В. Упровадження економічної модернізації на підприємствах харчової промисловості як передумова їх ефективного розвитку / Н. В. Валінкевич // Економічний вісник Донбасу (Науковий журнал). – Донецьк, 2011. – № 1 (23). – С. 144–147.  11. Бужимська К. О. Деякі складові теоретико-методологічної бази інноваційно-технологічної модернізації / К. О. Бужимська //Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2011. – С. 113–119.