мотивація

Особливості мотивування персоналу підприємств в умовах поглиблення міжнародного співробіництва

У статті визначено поняття «мотивування». Автори узагальнили сутність процесу мотивування, дослідили сучасні теорії мотивування працівників, та способи, якими їх можна використати в межах поглиблення міжнародної співпраці. З’ясовано, чому важливо досліджувати методи та системи, застосовувані для мотивації. Увагузосереджено на елементах, які відіграють роль у мотивуванні персоналу в умовах міжнародної співпраці. На основі аналізування літератури сформульовано основні рекомендації для сфери мотивування персоналу в компаніях, які займаються міжнародною діяльністю.

Визначення внутрішньої мотивації при стимулюванні інноваційної діяльності працівників підприємств

Окреслено значення мотивування для розвитку інноваційної діяльності підприємств. Як один із елементів мотиваційної моделі на підприємствах, досліджено сутність категорії внутрішньої мотивації. З метою підвищення рівня управлінських процесів підприємства у сфері інноваційної діяльності, рекомендовано підходи до визначення рівня внутрішньої мотивації працівників підприємств.

Особливості мотивування працівників митних органів

Ґрунтовно проаналізовано інструменти мотивування працівників митниці, опи- сано основні види матеріальних і нематеріальних стимулів, які застосовують щодо працівників митних органів, та порядок їх застосування. Визначено також інструменти демотивування як важливі складові управління персоналом та надано рекомендації щодо покращення системи мотивування задля підвищення мотивації митників і збільшення їхньої трудової активності.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МОТИВАЦІЮ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

В статті узагальнено теоретичні уявлення науковців про сутність корпоративної культури. Визначено основні етапи її формування на підприємстві. Обґрунтовано значимість корпоративної культури в управлінській діяльності підприємств. Розглянуто вплив корпоративної культури на мотивацію трудової діяльності персоналу підприємств.

Integration of Natural Sciences Content Into Professional Training of Future Doctors

The article deals with the problem of integration of natural sciences content into professional training of future doctors. The aim of the article is defined as methodological substantiation of the expediency of integration of natural sciences content into the professional training of future healthcare professionals.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT BASED ON KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

Motivated person is a driving force any company, independent of company’s size or purpose. Most companies do not give great value to motivating human resources or they can not properly analyze motivating system. The purpose of the article is to determine the mechanism of effective enterprise and human resource management based on key performance indicators.

Самостійна робота студентів Інституту архітектури як складова підготовки майбутніх фахівців

 

Розглянуто основні види самостійної навчальної й наукової роботи студентів, подано практичні рекомендації щодо її ширшого впровадження у навчальний процес з метою вироблення єдиного підходу викладачів до її організації та шляхи підвищення мотивації студентів до позааудиторного навчання. Визначено актуальність самостійної роботи студента, її форми і методи при запровадженні європейських норм і стандартів в освіті, що у кінцевому результаті сприятиме інтеграції студентства до загально-європейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного простору.

МОТИВАЦІЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

Розкрито результати дослідження сутності мотивації у новітніх наукових публікаціях. Виокремлено три ключові підходи до трактування мотивації: з позиції спонукання до діяльності, з позиції складової свідомості особистості; з позиції динамічного процесу. Подано авторське бачення мотивації, яке розглядається у контексті чинників, які вмотивовують людський потенціал до його капіталізації. Носії капіталізованого людського потенціалу розглядаються як зайняте на ринку праці населення. 

Motivating personnel creative potential

This article discusses the motivational aspects of personnel creative potential in today's conditions, which is a driving force for innovation. Also the objective reasons that forced staff to develop creative potential of each company, in particular, the basic principles of formation of motivational policy for the development of creativity of staff are highlighted.

Motivation and evaluation of personnel in modern challenging environment

Relationship between motivation and evaluation of the personnel in the enterprise management system as a purposeful influence on employees’ performance is substantiated; the new tasks set before employees in modern challenging conditions are outlined. There are defined today’s new challenges that are becoming a reality and are determining the new tasks set for national management. The basic essential components of personnel motivation and evaluation are presented; the content analysis of the personnel assessment tasks depending on manifestation of specific trends in society is made.