КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВІДКРИТО-ЗАКРИТОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ СКЛАДОВОЮ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
Kosenko O.P.

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Розглянуто загальний стан та основні тенденції зміни моделей організації інноваційного процесу. Доведено, що існуючі моделі недостатньо враховують інтелектуальну складову, яка є базовою під час розроблення інтелектуально-інноваційних технологій. Запропоновано авторську відкрито-закриту модель інноваційного процесу з інтелектуальною складовою та розроблено алгоритм її використання.

1. Перерва П. Г. Організація та управління інноваційною діяльністю: підруч. / П. Г. Перерва, С. А. Мехович, М. І. Погорєлов. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. – 1025 с. 2. Rothwell R. Towards the FifthGeneration Innovation Process / Roy Rothwell // International Marketing Review. – 1994. – Vol. 11, № 1. –  P. 7–31.  3. Cooper R.G. Third-Generation New Product Processes / Robert G. Cooper // Journal of Product Innovation Management. – January, 1994. – Vol. 11, Issue 1. – P. 3–14.  4. Enkel E., Gassmann O., Chesbrough H. Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon // R&D Management. – 2009. – Vol. 39. – No. 4. – P. 311–316. 5. Перерва П. Г. Антикризові інструменти сталого розвитку підприємства: інноваційна, інвестиційна та маркетингова політика [ Електронний ресурс] /  П. Г. Перерва, А. В. Косенко, О. П. Косенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ vcpi/TPtEV/2012_25 /statti/16Pererv.pdf. 6. Перерва П. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : підруч. / П. Г. Перерва; за ред. П. Г. Перерви, С. А. Меховича, М. І. Погорєлова. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2008. – 1080 с. 7. Горностаева А. Н. Проблемы ускорения инновационных процессов на предприятиях машиностроения [Текст] : монографія / А. Н. Горностаева, И. Г. Чернышова. – Брянск : Изд-во БГТУ, 2013. – 211 с. 8. Грабченко А. И. Основы маркетинга высоких технологий : учебное пособие [Текст] / А.И. Грабченко, П. Г. Перерва, Р.Ф. Смоловик. – Х. : ХГПУ, 1999. – 242 с. 9. Чесбро Г. Открытые бизнес-модели. ІР-менеджмент / Пер. с англ. В. Н. Егорова. – М.: Поколение, 2008. – 352 с. 10. Перерва П. Г. Трансфер технологій : монографія / [П. Г. Перерва,  Д. Коциски, Д. Сакай, М. Верешне Шомоши]. – Х. : Віровець А. П. “Апостроф”, 2012. – 668 с. 11. Wheelwright S.C. Revolutionizing product development: quantum leaps in speed, efficiency, and quality / Steven C. Wheelwright, Kim B. Clark. – Free Press, 2011. – 392 p. 12. Перерва П. Г. Науковоінноваційний потенціал України та сучасні проблеми його використання / П. Г. Перерва,  О.В. Жегус. – [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Natural/vcpi/TPtEV/2011_26/statiya/Pererva.pdf. 13. Dyer J. H., Singh H. Strategic supplier segmentation: The next “best practice” in supply chain management // California Management Review. – 1998. – Vol. 40. – No. 4. – P. 660-679. 14. Перерва П.Г. Самомаркетинг менеджера и бизнесмена /  П. Г. Перерва. – Ростов н / Д: Феникс, 2003. – 592 с. (Серия “Психология бизнеса”).