Обґрунтування моделі інноваційної діяльності системи органів публічної влади: концептуальні засади

Authors: 

С. Попов

За використання методологічного забезпечення технології прийняття раціонального рішення, системного та системно-діяльнісного підходів обґрунтовано структуру інноваційної діяльності, спрямовану на оновлення ефективності системи органів публічної влади. Модель цього виду діяльності представлено як відкриту систему шляхом поєднання сукупності основних внутрішніх та зовнішніх складових: перші утворені взаємозв’язаними інноваційними діяльностями загальносистемного, функціонального та інструментального рівнів; другі відображають ресурси, можливості та сприятливі передумови, основні види та способи супроводу. Загалом, ця модель системно поєднує управління, здійснення і забезпечення її різнорівневих процесів (процесів поширення та інноваційних процесів) із використанням зовнішніх та внутрішніх ресурсів, можливостей, видів і способів супроводу.

  1. Про затвердження плану заходів Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна — 2020» у 2015 р. [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 213-р від 04.03.2015 р. — Режим доступу : www.portal.kmu.gov.ua.
  2. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 227-р від 18.03.2015 р. — Режим доступу : www.portal.kmu.gov.ua.
  3. Попов С. А. Державно-управлінські нововведення: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / С. А. Попов. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. — 296 с.
  4. Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко [та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка [та ін.]. — К. : НАДУ, 2010. — 820 с.
  5. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики [Текст] : монографія / В. Д. Бакуменко. — К. : Вид-во УАДУ, 2000. — 328 с.
  6. Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти [Текст] : монографія / за ред. В. П. Горбатенка. — К. : ТОВ «Вид-во «Юрид. Думка», 2006. — 248 с.
  7. Дульзон А. А. Разработка управленческих решений [Текст] : учебник / А. А. Дульзон. — Томск : Изд-во Томс. политехн. ун-та, 2009. — 295 с.
  8. Роджерс Е. М. Дифузія інновацій [Текст] : монографія / Е. М. Роджерс ; пер. з англ. В. Старка. — К. : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2009. — 591 с.
  9. Литвак Б. Г. Управленческие решения [Текст] : учеб. пособ. / Б. Г. Литвак. — М. : Ассоц. авт. и изд. «Тандем» ; Изд-во ЭКМОС, 1998. — 248 с.
  10. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. Т. 2 : Методологія державного управління. — К. : НАДУ, 2011. — 692 с.