промислові підприємства

Дослідження шляхів розвитку українсько-польської співпраці у сфері координації діяльності промислових підприємств

Досліджено шляхи розвитку українсько-польської співпраці у сфері координації діяльності промислових підприємств. Розглянуто сучасний стан та перспективи цієї співпраці, а також основні перешкоди, які необхідно подолати для її ефективного розвитку. Автори статті пропонують низку заходів, спрямованих на підвищення рівня координації діяльності українських і польських промислових підприємств. Реалізовані запропоновані заходи сприятимуть підвищенню ефективності діяльності українських і польських промислових підприємств, а також зміцненню економічних зв'язків між двома країнами.

Визначення внутрішньої мотивації при стимулюванні інноваційної діяльності працівників підприємств

Окреслено значення мотивування для розвитку інноваційної діяльності підприємств. Як один із елементів мотиваційної моделі на підприємствах, досліджено сутність категорії внутрішньої мотивації. З метою підвищення рівня управлінських процесів підприємства у сфері інноваційної діяльності, рекомендовано підходи до визначення рівня внутрішньої мотивації працівників підприємств.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено  питання,  пов’язані  із  застосуванням  технологій  Інтернету  речей  на  промислових підприємствах,  а  також  показано  визначальну  роль  цієї  платформи.  Комплексно  розглянуто  основні  характеристики  й особливості  підвищення  конкурентоздатності  підприємства  в  сучасних  умовах,  з  використанням  уже  накопиченого теоретичного арсеналу і практичного досвіду.

ПЕСПРЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК

В умовах політичної і економічної кризи, військового конфлікту, анексії частини території важливо активізувати експортно-імпортну політику в діяльності українських промислових підприємств. Досліджено стан процесу інтернаціоналізації промислових підприємств в умовах зміни ринків збуту. Виявлено, що особливості процесу інтернаціоналізації промислових підприємств в Україні пов’язані з економічною і політичною кризами, високим рівнем корупції в країні, невідповідністю систем стандартизації і метрології нормам ЄС, відсутністю досвіду ведення переговорів зі зарубіжними партнерами.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВІДКРИТО-ЗАКРИТОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ СКЛАДОВОЮ

Розглянуто загальний стан та основні тенденції зміни моделей організації інноваційного процесу. Доведено, що існуючі моделі недостатньо враховують інтелектуальну складову, яка є базовою під час розроблення інтелектуально-інноваційних технологій. Запропоновано авторську відкрито-закриту модель інноваційного процесу з інтелектуальною складовою та розроблено алгоритм її використання.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ЇХ ПЕРЕХОДУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ

Показано, що модернізація економіки України, її секторів і підприємств охоплює широке коло проблемних питань, вирішення яких зумовлене удосконаленням організування процесу управління виробничою, інноваційною та кадровою діяльністю на всіх рівнях ієрархії: національне господарство, галузь, регіон, підприємство, яке повинно мати чітке цільове призначення і супроводжуватись реалізацією системних заходів організаційно-технічного і економічного характеру, реалізація яких дасть змогу збільшити обсяги випуску продукції із інноваційним наповненням, підвищити ефективність суб’єктів господарювання та