Маркетинговий аналіз попиту та пропозиції на ринку праці України

2021;
: cc. 181 - 192
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра маркетингу і логістики
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Охарактеризовано теоретичні засади функціонування ринку праці та специфіку його розвитку. Проаналізовано дефініції поняття «ринок праці» та визначено його оптимальне трактування. Досліджено типові моделі ринку праці та його функції, встановлено взаємозв’язки ринку праці з іншими типами ринків. Вивчено об’єкти та суб’єктів ринку праці, ключові елементи: попит, пропозицію, ціну та вартість. Охарактеризовано типи ринкової кон’юнктури та вивчено умови їх становлення. Проведено PEST-аналіз факторів зовнішнього середовища, що визначально впливають на ринок праці. Охарактеризовано методи регулювання ринку праці, а також заходи державної політики регулювання зайнятості.

 1. Петюх В. М. (1999). Ринок праці: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 288 с.
 2. Горбунов В. О. (2010). Урахування диспропорцій на ринку праці України при розробці довгостро- кових програм діяльності підприємств: монографія. Луганськ: ІЕПД, 187 с.
 3. Закон України “Про зайнятість населення” № 5067-VІ від 05.07.2012. URL: https://zakon.rada.gov. ua/ laws/show/5067-17#Text
 4. Герчанівська С. В., Петренко Н. І., Качмар О. В. (2021). Сутність і характеристика основних понять ринку праці в соціально-економічній системі. Агросвіт. № 7–8: 53-59.
 5. Маршавін Ю. М. (2001). Шляхи удосконалення інституційного забезпечення розвитку ринку праці України. Зайнятість та ринок праці. Вип. 14: 99–110.
 6. Таршина О. С. (2006). Теоретичні аспекти зайнятості трудових ресурсів та формування ринку робочої сили. Економіка та держава. № 4: 92–95.
 7. Горілий А. Г. (1999). Економіка ринків праці: навч. посібник. Тернопіль: Вид-во Карп’юка, 253 с.
 8. Головко М. Л., Пастухов В. П. (1998). Зайнятість населення України: соціально-економічні, правові та історичні аспекти праці. Київ: Наук. думка, 381 с.
 9. Рубежанська В. О. (2016). Вплив факторів зовнішнього середовища на сучасний ринок праці. Нау- ковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 20. Ч. 2: 136–140.
 10. Завіновська Г. Т. (2003). Економіка праці: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 300 с.
 11. Бараник З. П., Ковалевський Ю. А. (2009). Методичні засади формування системи статистичних показників співвідношення попиту і пропозиції робочої сили. Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / відп. ред. С. І. Дем’яненко. Київ: КНЕУ, Вип. 23. С. 371–378.
 12. Даньків В. В. (2013). Ринок праці як елемент ринкової кон’юнктури. Науковий вісник Ужгородсь- кого національного університету. Серія: Економіка. Вип. 3 (40). URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/ jspui/handle/ lib/1151
 13. Барановський А. И. (2007). Человеческий капитал в современной економике. Стандарты и мониторинг в образовании. № 1. С. 20–22.
 14. Васильченко В. С., Василенко П. М. (2000). Ринок праці: теоретичні основи і державна практика: посіб. для працівників державної служби зайнятості. Київ, 318 с.
 15. Шаповалов В. В. (2016). Теоретичне дослідження категорій ринку праці. Економіка і суспільство.№ 5: 122–125.
 16. Павлюк Т. І., Ковальова А. А., Ніколайчук Н. П. (2015). Особливості ринку праці в Україні. Нау- ковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Вип. 8: 876–881.